C-uppsats

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera ofta sker innan examen.
C-uppsatsen motsvarar nuvarande kandidatuppsatsen och är det självständiga arbete om minst 15 högskolepoäng, det vill säga 10 veckors heltidsstudier, som studenten behöver utföra för att erhålla kandidatexamen.
Det som utmärker en C-uppsats är fokusen på vetenskapsteori och forskningsmetodik samt kopplingen mellan teori och empiri.
Målet är att studenten ska bli väl förtrogen med de olika vetenskapliga förhållningssätten och kunna genomföra egen vetenskaplig forskning.