Ekonomiutbildning

Ekonomutbildningen ger en bred kunskaps i företagsekonomi och nationalekonomi. Många gånger innehåller också programmen kurser i statistik och juridik. Efter grundkurserna väljer man mellan företagsekonomisk eller nationalekonomisk inriktning och även en fördjupning inom ämnet. Denna fördjupning kan exempelvis vara affärsutveckling, entreprenörskap, ekonomistyrning, finansiell ekonomi, offentlig ekonomi,  makroekonomi, mikroekonomi, internationell ekonomi, hållbar utveckling, ledarskap/ organisation, logistik eller marknadsföring. Man kan genom att läsa fristående kurser skapa sin egen civilekonomutbildning. De internationella ekonomprogrammen kombinerar ekonomi med språk. Vissa av programmen är inriktade från början, till exempel mot fastighetsekonomi eller turism. Andra program kombinerar ekonomi med ett annat område som industriell ekonomi och textilekonomi.

Utbildningens längd

Ekonomutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter dessa tre år får man en kandidatexamen. För att nå magisterexamen krävs ytterligare ett år och vill man nå masterexamen krävs två. Det finns också möjlighet att forska inom ekonomi. Licentiatexamen är på två år och doktorsexamen är på fyra år.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildningen ger en bred bas i företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik. När man sen väljer fördjupning så kan man välja att antingen ta en färdig fördjupning eller så väljer man att skapa sin egen ekonomiutbildning genom att läsa fristående kurser. Bland de fördjupningar man kan välja på finns bland annat affärsutveckling, entreprenörskap, hållbar utveckling, ekonomistyrning, finansiering, logistik, ledarskap/organisation, redovisning eller marknadsföring.

De internationella civilekonomutbildningarna kombinerar ekonomi med språk och ofta förenas detta med studier utomlands under en termin. Vissa utbildningar är redan från början inriktade, till exempel mot fastighetsekonomi eller turism. Andra program kombinerar ekonomi med ett annat område som industriell ekonomi, hälsoekonomi eller textilekonomi.

För att bli godkänd revisor krävs en ekonomiekandidatexamen samt tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen.

Arbeta som ekonom

En vanlig ekonomutbildning är inte lika krävande som en civilekonomutbildning. Den största skillnaden är att man läser fyra år istället för tre år för att få titeln Civilekonom. Sen är det också så att man skriver en D-uppsats som sträcker sig över en termin under sista året. Då läser man också 30 hp på masternivå.

Det finns idag omkring 90 000 yrkesverksamma civilekonomer och ekonomer. Ungefär 80 procent av alla civilekonomer och ekonomer arbetar inom den privata sektorn. Tillverkning samt parti- och detaljhandel är branscher, där mer än en tredjedel av alla civilekonomer och ekonomer är verksamma. Banker, försäkringsbolag, bostadsföretag, finansbolag och konsultverksamhet är andra stora arbetsområden. Ytterligare en grupp arbetar inom stat och kommun, många av dem inom skatteförvaltningen, de statliga affärsverken och kommunala bolag. Nationalekonomer, som är specialiserade på samhällsekonomi, är främst anställda i den offentliga sektorn och i finansbranschen. En stor del av civilekonomerna och ekonomerna arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete.

Några vanliga yrken för civilekonomer/ekonomer:

Controller: En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att företagsledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, till exempel vara mer affärsinriktad eller inriktad på redovisning och arbeta med bokslut.

Marknadsförare: Som marknadsförare kommunicerar man fördelarna med en idé, vara eller tjänst i syfte att skapa intresse och att sälja.

Projektledare: Projektledaren ansvarar för att arbetet i en grupp fungerar, att resultatet blir som planerat och att kostnaderna ligger inom budgeten. Projektledaren ansvarar dessutom för att arbetet blir gjort i tid och måste kunna engagera och stödja medarbetarna.

Redovisare: En redovisningsekonom arbetar bland annat med analyser av bokslut i ett företag, en förvaltning eller organisation för att hitta förklaringar till resultatet. En del redovisningsekonomer arbetar med att utveckla modeller för hur redovisningen ska gå till och många deltar också i budgetarbetet.

Revisor: Den som är revisor granskar redovisningen i ett företag, en förvaltning eller organisation för att se hur ledningen styr verksamheten. Revisorn kontrollerar också att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller. Som revisor kan man specialisera sig inom olika områden, som skattelagstiftning eller internationell redovisning. Läs mer under Inriktningar och vidareutbildningar om hur man blir revisor.

Andra vanliga yrken för civilekonomer/ekonomer är affärsutvecklare, företagsrådgivare, försäljare eller inköpare av varor och tjänster, privatrådgivare och produktchef. Många företagsledare är civilekonomer och ekonomer.

Löner för ekonomer

  • Ingångslön: ca 24 000kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 41 000kr (privat)
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 33 100kr (kommunal)

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan