Empiri

Empiri är vetenskapliga studier av verkligheten. Empiriska erfarenheter är med andra ord erfarenheter som grundar sig på verkliga erfarenheter, prov,
undersökningar och experiment. Iakttagelsernas bevisvärde beror av deras noggrannhet och omfattning, och de efteråt uppställda satserna härleds enbart ur den gjorda erfarenheten. Filosofiska resonemang eller liknande är inte empiri.
I uppsatsens empirikapitel återfinns själva studien: experimentet, fallstudien, undersökningen etc.