Extern validitet

Extern validitet, yttre validitet eller generaliserbarhet är den omfattning som resultat är generaliserbara till andra situationer, personer, platser och sammanhang.
Resultaten kan se ut på ett visst sätt på grund av de enskilda försökspersonerna eller så kan de kanske agera annorlunda då de är med i en studie.
Man kan tex öka den externa validiteten med ett representativt urval.