Humaniorautbildning

Humaniora är ett samlingsbegrepp som spänner över en mängd olika utbildningar och ämnesområden. Den gemensamma nämnaren är kunskap om mänsklig kultur och mänskligt tänkande och beroende på vilket ämne du läser konkretiseras det på olika sätt. För arkeologen genom materiella kvarlämningar och för filosofen genom mer eller mindre existentiella frågor som kan vara lika aktuella idag som de var för ett par tusen år sedan.

Vanliga titlar och arbetsområden

För utbildade inom humaniora väntar en bred arbetsmarknad där vissa yrken och tjänster kan sökas i konkurrens med utbildade inom till exempel samhällsvetenskap. Här finns några vanliga yrken som kräver en utbildning inom humaniora, och ofta inom ett visst ämnesfält beskrivna.

Curator:

Person som anordnar konst- och kulturutställningar. Curatorns roll är vanligen att skapa en utställning med ett visst tema och att välja ut konstnärer eller utställningsföremål till denna. En curator arbetar ofta på frilansbasis.

Intendent:

Person med uppgift att förestå eller förvalta t.ex. ett museum.

Konstpedagog:

Undervisar för att öka förståelsen för konst

Konservator:

Konservatorerna ansvarar för samlingarnas tillstånd vid till exempel magasinering och transporter. De har som uppgift att bevara och, så långt hänsyn till autenticiteten medger det, också till ursprungligt utseende återställa konstföremål, antika och konstnärliga möbler och textilier, zoologiska preparat etc.

Museipedagoger:

Planerar och genomför pedagogisk verksamhet på museer och arbetar med undervisning, guidning och programverksamhet.

Yrken inom kulturmiljövård:

Att arbeta med kulturmiljövård innebär att man vårdar och bevarar vårt kulturarv. Inom kulturarvsområdet arbetar bland annat arkeologer som på ett eller annat sätt arbetar med utgrävningar och bevarade av artefakter som återfinns. Kulturmiljövård bedrivs inom museerna men även inom Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet samt inom den privata sektorn så som arkitektkontor. Många som arbetar inom detta område kan arbeta inom flera olika sektorer.

Antikvarie:

Arbetar vid kulturhistoriskt museum eller annan kulturvårdande myndighet, ofta med ansvar för arkeologiska utgrävningar, restaureringar av byggnader och andra frågor inom kulturmiljövården vilka direkt eller indirekt är underställda kulturminneslagen.

Arkeolog:

De flesta arkeologer arbetar på ett eller annat sätt med utgrävningar. Fältarkeologer planerar, utför och följer upp arkeologiska utgrävningar, kartlägger och dokumenterar fyndlokaler samt inventerar kulturlandskapet. Andra arkeologer arbetar mer med handläggning av ärenden som rör kulturmiljövårdslagen, finansiering av arkeologisk verksamhet, rådgivning i arkeologiska frågor med mera. Många arkeologer arbetar med inventering, dokumentation och vård av arkeologiska fyndmaterial i museernas samlingar. En del arkeologer arbetar med att levandegöra det förhistoriska kulturarvet och förmedla kunskap och upplevelser genom utställningar, visningar, litteratur och andra medier.

Byggnadsantikvarie:

En byggnadsantikvarie arbetar med att genomföra antikvariska förundersökningar som redovisar en bebyggelsemiljös kvalitéer och brister samt identifierar dess kulturhistoriska värde. För de byggnadsantikvarier som arbetar med uppgifter direkt relaterade till plan- och bygglagen krävs certifiering. Läs mer i Boverkets föreskrifter KUL2 på http://www.boverket.se

Kulturförmedling och kulturproduktion:

Flera olika yrken ryms under begreppen kulturförmedlare/kulturproducent. Kultursekreterare, kulturstrateg, kulturadministratör och hemslöjdskonsulent är några. Yrkena spänner över ett stort och varierat område och går ut på att skapa möten mellan människor och olika kulturföreteelser.

Kulturförmedlare och kulturadministratör:

Arbetar med kommuners och områdens kulturella verksamhet och förmedlar bland annat kulturupplevelser till barn och unga. Verksamhet bedrivs oftast inom kulturförvaltningar men även inom studieförbund, kulturstiftelser och andra organisationer inom den privata sektorn.

Kulturproducent:

Arbetsuppgifterna går ofta ut på att projektleda olika typer av kultursatsningar inom såväl kommuner och landsting som inom privat sektor.

Kulturstrateg:

Arbetar med övergripande kulturpolitiska frågor. Är ofta involverad i såväl varumärkesbyggande, kulturplanering och utvecklingsfrågor.

Hemslöjdskonsulent:

I varje län finns det två eller flera hemslöjdskonsulenter. Ansvaret är uppdelat mellan hårdslöjd och textilslöjd. Konsulenten har ett regionalt uppdrag att väcka intresse för och förmedla kunskap om hemslöjd samt att ta tillvara det levande slöjdkunnandet. Länshemslöjdskonsulenter arbetar utifrån det egna länets traditioner och behov för att hemslöjden ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren. Detta sker genom information och pedagogisk verksamhet för att stimulera och väcka intresse för hemslöjdsverksamhet.

Källa: DIK

Löner för humanister

  • Månadslön för nyexaminerade: 20 500–28 000 kr, med medianvärdet 24 500 kr.
  • Med 10 års erfarenhet ligger medianlönen på 26 700 kr.

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Generellt låg efterfrågan
  • För erfarna: Generellt låg efterfrågan