Intern validitet

Med intern validitet, inre validitet eller giltighet menas huruvida de slutsatser som man dragit i den aktuella situationen är trovärdiga eller inte.
Den interna validiteten är alltså bunden till tillfället då studien genomfördes.
Man kan tex öka den interna validiteten om man reducerat bort externa faktorer som kan påverka sin studie.