Intervjuguide

Intervjuguiden bestå vanligtvis av frågor eller frågeområden som man håller sig till i intervjuer.
Den använda intervjuguiden bifogas ofta som en bilaga till uppsatsen.