Källförteckning

Källförteckning är en lista över källor (böcker, muntliga källor, tidskrifter, dokument, filmer, ljudinspelningar eller annan media) som används i uppsatsen.
Källförteckningen kan placeras efter varje avsnitt eller allra sist i dokumentet.