Kandidatuppsats

Kandidatuppsats är det självständiga arbete om minst 15 högskolepoäng, det vill säga 10 veckors heltidsstudier, som studenten behöver utföra för att erhålla kandidatexamen.
Det som utmärker en kandidatuppsats är fokusen på vetenskapsteori och forskningsmetodik samt kopplingen mellan teori och empiri.
Målet är att studenten ska bli väl förtrogen med de olika vetenskapliga förhållningssätten och kunna genomföra egen vetenskaplig forskning.