Kvalitativ metod

Kvalitativ forskning försöker finna essensen, en djupare förståelse, i det man avser undersöka.
Det är den grundläggande forskningsmetoden inom hermeneutik.
Kvalitativ forskning använder exempelvis fallstudier och djupintervjuer, till skillnad från kvantitativ forskning som använder statistiska och kvantifierbara resultat, enkäterundersökningar och randomiserade försök.
Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att ha lägre replikerbarhet och reliabilitet än kvantitativ forskning.