Läkarutbildning

De allra flesta läkare i Sverige (ca 80 %) är anställda av landsting och kommuner vid vårdcentraler och sjukhus. Resterande 20 % är t ex privatpraktiserande läkare, företagsläkare och forskande och undervisande läkare. De flesta läkare blir så småningom specialistläkare.

För närvarande finns det ca 1300 platser till läkarutbildningen i Sverige. Antagning sker två gånger per år och då går man främst på betyg eller högskoleprov. Några av de medicinska fakulteterna tillämpar alternativ antagning med personliga intervjuer i kombination med resultat på högskoleprov till en del av utbildningsplatserna och en del använder kombinationen betyg och högskoleprov i sin urvalsprocess. Läkarutbildningen är alltid mycket eftertraktad och detta gör att antagningskraven är höga, näst intill full pott på högskoleprovet är inte ovanligt. Den grundläggande läkarutbildningen består av teoretiska studier som varvas med handledd tjänstgöring på kliniker på sjukhus och vårdcentraler. Studieplanens utformning bestäms på enskilt på varje universitet.
Arbetsformerna inom läkarutbildningen är utformade för att stimulera till självständig aktivitet och djupinlärning hos de studerande. Det blir vanligare och vanligare med studier på egen hand men också grupparbeten ökar.

Utbildningens längd

Läkarutbildningen omfattar 330 poäng vilket är det samma som fem och ett halvt år. AT (Allmäntjänstgöring) omfattar normalt 18–21 månader. ST (Specialiseringstjänstgöring) pågår under minst fem år. För att bli specialist behöver man alltså studera i ca 12–13 år totalt.

Inriktningar & vidareutbildning

AT avslutas med ett prov, AT-provet, och efter godkänt prov erhålls läkarlegitimation av Socialstyrelsen. Efter avklarad legitimering påbörjar läkaren specialiseringstjänstgöringen (ST). Det är under ST som läkaren riktar in sig på ett specifikt område, medicinsk specialitet. Socialstyrelsen har fastställt målbeskrivningar för varje medicinsk specialitet. Dessa anger vilka kunskaper och färdigheter en läkare ska besitta för att få specialistkompetens. Det krävs minst fem år att uppnå specialistkompetens. Under AT och ST erhåller läkaren lön.

Arbeta som läkare

I Sverige finns det idag ca 30 000 yrkesverksamma läkare. Det är inte ovanligt att man läser till läkare på utländska universitet. Många av dessa återkommer till Sverige efter examen för att arbeta som läkare. De allra flesta läkare i Sverige (ca 80 %) är anställda av landsting och kommuner vid vårdcentraler och sjukhus. Resterande 20 % är t ex privatpraktiserande läkare, företagsläkare och forskande och undervisande läkare. De flesta blir så småningom specialistläkare. I Sverige finns 56 specialiteter att arbeta inom för dig som specialist. De största specialiteterna är internmedicin, allmänmedicin, kirurgi, psykiatri, barn- och ungdomsmedicin, gynekologi, anestesi och intensivvård samt ortopedi. Utbildningen är också en väldigt bra grund för den som vill göra karriär inom läkemedelsindustrin, miljö- och hälsovårdsarbete och hälso- och sjukvårdsadministration.

Löner för läkare

    • Ingångslön: Varierar då enskild lönesättning tillämpas

Medianlöner efter läkarinriktning

  • AT: 29 100 kr
  • ST: 40 500 kr
  • Färdig specialistläkare: 54 800 kr
  • Överläkare: 65 600 kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Hög efterfrågan