Lärarutbildning

Lärarutbildningarna innehåller ämnesstudier, kurser i metodik och pedagogik, didaktik (vetenskapen om alla faktorer som påverkar skolans undervisning och dess innehåll) samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ute på skolorna.

Utbildningens längd

Lärarutbildningen omfattar minst 180 poäng vilket är det samma som tre år. De längsta utbildningarna är fem och ett halvt år långa, skillnaden i längd beror på inriktning.

Förskollärarprogrammet är 210 hp
Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem är 180 hp
Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass – år 3 är 240 hp
Grundlärarprogrammet inrikning år 4 – 6 är 240 hp
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans år 7-9 är 270 hp eller 300 hp
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan 300 hp eller 330 hp
Yrkeslärarprogrammet (krav på tidigare yrkeskunskaper från det yrke som ska läras ut) 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning (för de som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan) 90 hp

Arbeta som lärare

Lärare arbetar med barns, ungdomars och vuxnas lärande. Arbetet sker antingen i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Lärarutbildningens innehåll är givetvis beroende av i vilken skolform och i vilka ämnen läraren ska undervisa. Att arbeta som lärare är självständigt och omväxlande. Ramarna är satta av läroplanen och kursplanerna men det är läraren som tillsammans med eleverna står för innehållet i undervisningen. De delar av utbildningen som består av praktik, det vill säga den tid som lärarstudenten tillbringar på skolor, är därför mycket viktig då den ger en bra uppfattning om vad det innebär att vara lärare. Många lärare fungerar som klassföreståndare, mentorer, studieledare med mera, vilket innebär handledning av elever, utvecklingssamtal och andra föräldrakontakter,kontakter med övriga lärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare, kuratorer med flera. De uppgifter som hör till lärarens är att leda och planera lektioner, skapa prov och uppgifter, följa upp och sätta omdömen/betyg.
Själva kärnan i läraruppdraget är undervisningen. Utbildningen till lärare ger också kunskaper som är värdefulla i många andra yrken, tillexempel som personalutbildare eller informatör.

Löner för lärare

Förskollärare
26 000 – 31 000 kronor/månad
(I områden där efterfrågan är stor kan förskollärare få ingångslöner runt 28 000 – 30 000 kr/månad)
Grundlärare F-3 samt 4-6
26 000 – 32 000 kr/månad
Grundlärare 7-9
27 000 – 32 000 kr/månad
Gymnasielärare allmänna ämnen
29 000 – 34 000 kr/månad
Gymnasielärare yrkesämnen
29 000 – 33 500 kr/månad
Källa: Lärarförbundet

Arbetsmarknad

  • Balanserad till hög efterfrågan