Magisteruppsats

Magisteruppsatsen eller D-uppsatsen är det självständiga arbete om minst 15 högskolepoäng, det vill säga 10 veckors heltidsstudier, som studenten behöver utföra för att erhålla magisterexamen.
Magisteruppsatsen har ett mindre fokus på vetenskapsteori än kandidatuppsatsen. Utformningen av magisteruppsatsen är därför mindre strikt.
Författaren har en större frihet. Forskningsresultaten och undersökningen är i fokus.