Opposition

Opposition eller i mer dagligt tal opponeringen inträffar i slutet av uppsatsskrivandet.
En eller flera studenter tar rollen som opponent och uppsatsförfattaren tar rollen som respondent.
Syftet med oppositionen är att kritiskt granska uppsatsen och dess vetenskapliga värde i en diskussion mellan opponent och respondent.
Opponenten sammanfattar respondentens viktigaste bidrag till vetenskapen, beskriver arbetets relation till forskningsfronten,
ställer frågor om sådant som behöver förtydligas, och ger ett sammanfattande omdöme.
Ämnen som kan komma upp i oppositionen kan tex vara…
Hur tydligt syftet är beskrivet, vad frågeställningen är, valet av undersökningar?
Hur väl metoderna är beskrivna och lämpligheten av metoderna.
Hur väl knyts frågeställningarna i början ihop med slutsatserna och slut diskussionen?
Är slutsatserna rimliga med tanke på resultaten?
Är källorna trovärdiga eller diversifierade?