Paradigm

Paradigm betecknar en förebild, ett ideal eller mönster inom vetenskapen.

Enligt den smala betydelsen är ett paradigm de gemensamma övningar som studenter måste genomgå i sin utbildning för att till exempel bli doktor i ett ämne. Enligt den breda betydelsen är ett paradigm den kunskap som forskarna i en forskningsdisciplin räknar som fakta.
Bland annat så avgör denna vetenskapliga kultur…
…vilka frågor som skall ställas och inte ställas.
…vilka svar som är relevanta (vilka resultat som kan förväntas).
…hur experiment skall utföras.
När ”revolutionär vetenskap” som ifrågasätter gällande sanningar får större trovärdighet i vetenskapsvärlden än den gällande paradigmen så leder det till ett paradigmskifte och en ny paradigm tar vid.
Exempel på ett paradigmskifte var när den geocentriska världsbilden (jorden är universums centrum och allt kretsar kring jorden) ersattes med den heliocentriska
(solen är medelpunkten som jorden kretsar kring).