Sjökaptensutbildning

Befälhavaren är chefen, det är befälhavaren som har ansvaret för hela fartyget. Styrmännen i sin tur svarar för fartygets navigering, last och allmänt underhåll. Tekniske chefen har Maskinbefäl som svarar för drift och underhåll av maskinanläggningen och annan teknisk utrustning ombord. Intendenturbefäl ansvarar för hotell och restaurang ombord.

Utbildningens längd

Sjöbefälutbildningen (sjökaptensutbildningen) omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Dock krävs att man har sjötid (matrosbehörighet/motormansbehörighet). Saknar man sjötid kan studera 180 + 60 poäng (4 år) på sjökaptensprogrammet och 180+90 poäng(4,5 år) på sjöingenjörsprogrammet.

Inriktningar & vidareutbildning

Vad gäller vidareutbildning kan man läsa magisterutbildning sjöfart & logistik som är på 40 poäng.

Arbeta som sjöbefäl och sjökapten

Som sjöbefälets ansvarar man för arbetsledningen ombord på handelsfartyg. Man behöver kunna fatta självständiga beslut och även ha psykologiska insikter om man arbetar som sjöbefäl.

Sjöbefälsutbildning kan också vara en inkörsport till flera andra verksamhetsområden. Bland annat kan man med erfarenhet från yrket arbeta vid kustbevakning, sjöfartsmyndigheter, hamnar och sjöförsäkringsbolag.

Gällande lönerna så regleras dessa genom kollektivavtal och varierar i förhållande till befattning och fartygets typ och storlek. Lönen till sjöss blir högre än motsvarande lön i land då man tillämpar det särskilda sjömansavdraget. Uppe på detta tillkommer även andra tillägg, bland annat beroende på förlängda arbetstider. De anställda har också fri kost och logi. Tjänstgöringstiden ombord kompenseras med lika lång ledighet i land enligt ett särskilt avlösningssystem.

Löner för sjöbefäl

  • Genomsnittslön i lägsta befattning: ca 25 000kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan