Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Längd
Gå vidare till universitets hemsida

Description

Vid SLU Alnarp har kunskapen om hur dofter styr insekters beteenden lett fram till en av världens starkaste forskningsmiljöer inom kemisk ekologi. Forskningen handlar bland annat om att begränsa angrepp av skadeinsekter i jordbruk, trädgård och skog och att bättre förstå insekternas kommunikationssystem. Naturens roll för livskvalitet och hälsa, utveckling av vegetabiliska oljor för industriella tillämpningar, bioenergi och hortikulturell mikrobiologi är andra betydelsefulla forskningsområden i Alnarp.

SLU Skara

Mitt i Skara finns SLU:s campus. Här har djuren varit i fokus ända sedan år 1775. Då startade Linnélärjungen Peter Hernquist Sveriges första utbildning av veterinärer. Idag handlar utbildningen och forskningen om djur och deras hälsa, beteenden, omvårdnad och livsmiljö.

Skara är den minsta av SLU:s fyra huvudorter. Forskning och utbildning sker inom fyra områden: industrinära livsmedelskompetens, djurhållning och djurvälfärd, djursjukvård och omvårdnad samt lantbruk med precision. Kandidatprogrammet djursjukskötare här är en av universitetets mest sökta utbildningar. Internationell touch ges genom de utländska veterinärer som utbildat sig utanför EU och här läser en tilläggsutbildning för att få svensk legitimation. Forskarna studerar husdjur som kor, grisar, hästar och höns med tanke på inhysning, skötsel,
utfodring, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön. Denna forskning, liksom undervisningen på etologi- och djurskyddsprogrammet, utgår dels från det friska djuret och
dels från djur som har olika slags sjukdomar. Förutom med djuren arbetar forskarna i Skara också med att förbättra grödornas avkastning och jordbruksprodukternas kvalitet. Målet är att stärka den ekonomiska uthålligheten i svenskt lantbruk. Detta kan till exempel ske med högre precision i odlingen, samtidigt som markens resurser bättre tas till vara på ett miljövänligt och resursbevarande sätt.

SLU Skinnskatteberg

Landets enda Skogsmästarskola ligger i Skinnskatteberg och sedan 1945 har det utbildats ungefär 2 000 skogsmästare där.

Skinnskatteberg, beläget i det biologiska gränslandet mellan det norra barrskogsområdet och det södra blandskogsområdet, är en utmärkt utgångspunkt för att belysa skogsproduktion och miljövård under olika geografiska betingelser. Vid institutionen bedrivs förutom universitetsutbildning även forskning och internationell uppdragsverksamhet.

SLU Umeå

Visst är Umeå björkarnas stad, men för forskarna är det också granens, tallens och aspens stad. SLU Umeå är centrum för skogsforskningen i landet. Staden är en av SLU:s fyra huvudorter och säte för fakulteten för skogsvetenskap. Här finns merparten av fakultetens forskning och utbildning.

Skogsvetenskapliga fakulteten forskar på områden som skogsskötsel, skogshushållning, skogsbioteknik, skogsekologi och miljö, skogsekonomi, rekreation och hälsa, vilt och fisk samt fjällmiljöns brukande och förvaltning. Vad vi ska ha skogen till är en brännande aktuell fråga: koka, såga, bränna, destillera – eller promenera i?

Tillsammans med Umeå universitet har SLU en av Europas mest framstående forskningsmiljöer för experimentell växtforskning, Umeå Plant Science Centre. Här har SLU:s egen satsning på excellensbidrag för att värna sina toppkrafter hamnat. Vid centret arbetar närmare 200 personer av över 30 nationaliteter. Berzeliicentret i skogsbioteknik, en av de största samlade forskningssatsningarna i landet de senaste årtiondena, startade dessutom här 2007.

SLU är värduniversitet för forskningsprogrammet Framtidens skogar som idag är Sveriges största skogliga forskningssatsning. I programmet analyseras ekosystemtjänster och nödvändiga avvägningar mellan dem av forskare från olika vetenskapliga discipliner och användare från skilda samhällssektorer. Målet är att producera ett heltäckande kunskapsunderlag för ett hållbart brukande av den boreala (nordliga) skogen.

SLU Uppsala

Ultuna är SLU:s största campus och finns i södra Uppsala.

Kompetensen här täcker jord- och skogsbruk, livsmedel, bioteknik, naturresurser, miljö, ekonomi, landskapsplanering, landsbygdsutveckling, husdjursskötsel, djurvälfärd, husdjursgenetik och veterinärmedicin. Inom alla dessa områden ges även utbildning och här finns Sveriges enda utbildningar till agronom och veterinär.

Uppsala är en av universitetets fyra huvudorter och säte för universitetsledning, rektor och fakulteterna för naturresurser och lantbruksvetenskap samt veterinärmedicin och husdjursvetenskap. På campus förändras miljön och stora investeringar har gjorts. Det internationella inslaget är påtagligt vid SLU Uppsala. Forskare och doktorander deltar både i stora EU-projekt och i samarbeten med utvecklingsländer. Universitets nätverk är globalt och samverkan sker med välrenommerade lärosäten i många länder. Genom universitetets regeringsuppdrag fortlöpande miljöanalys finns en stark koppling till arbetet med de svenska miljömålen och Sveriges internationella miljösamarbete.

Stad:
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Längd:

Contact