Socionomutbildning

Socionomutbildningen innehåller samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. I utbildningen ingår praktik och även fördjupande studier med valfria inriktningar.

På flera studieorter kan man i dag utbilda sig till socionom med olika inriktningar, till exempel mot personal och ledarskap, äldre och funktionshindrade, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Några skolor har riktar in sig på etik och diakoni eller interkulturellt och internationellt arbete.

Utbildningens längd

Socionomutbildningen omfattar 210 poäng vilket är det samma som tre och ett halvt år. Utbildningen leder till en socionomexamen. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta och läsa till en magister- (ett år till), eller en masterexamen (två år till). Det i sin tur gör det möjligt att sedan forska.

Inriktningar & vidareutbildning

Socionomer har möjligheten att vidareutbilda sig till psykoterapeuter genom en påbyggnadsutbildning. Denna vidareutbildning anordnas både genom privata och statliga utbildningsanordnare. Man kan också välja att utbilda sig inom andra intresseområden som personalfrågor eller ledarskap t ex.Tre år efter socionomexamen kan socionomer ansöka om auktorisation som är en kvalitetssäkring av arbetet. Auktorisationen utfärdas av Nämnden för Socionomauktorisation.

Arbeta som socionom

Socionom är en skandinavisk beteckning för en person som avlagt socionomexamen, efter en yrkesinriktad högskoleutbildning i socialt arbete.

Som socionom kan man bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare inom LSS eller för äldre, behandlare, kurator på exempelvis skolor och sjukhus eller kriminalvårdare.

Mycket av verksamhetsområdena för en socionom är inriktad mot och för individuell hjälp, men det finns tendenser som visar på en förskjutning då det numera arbetas med förändringsprocesser i grupper och därmed med förebyggande arbete snarare än behandlande. Detta kan ske både på behandlingshem för alkohol eller droger, socialkontor eller i andra sammanhang där en grupp av individer behöver förändring av sitt invanda beteende. Socionomer kan även arbeta som enhetschefer inom äldreomsorg eller LSS verksamheter. Inom dessa områden arbetar socionomen ofta med ledarskap inom arbetsgrupper.

En socionom har kunskap om hur sociala problem uppkommer och om hur de kan förändras. De har kunskap om samhällets resurser och lagar i socialtjänstens närhet samt om hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp. En viktig del i en socionoms arbetsroll är att förstå det sociala samspelets betydelse för människors utveckling för att kunna bidra till att hjälpa människor att förändra sin tillvaro och utöka sitt handlingsutrymme och egenförsörjning.

Löner för socionomer

  • Ingångslön: ca 22 000kr – 23 500kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 26 500kr – 28 000kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan