Statistikutbildning

Statistikutbildningen gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Utbildningen behandlar teori och praktik för statistiska undersökningar. De metoder som används är generella och kan tillämpas i alla delar av samhället. Det är möjligt att läsa både kandidat- och masterprogram inom ämnet.

Utbildningen bygger på lektioner, föreläsningar, inlämningar, projektarbeten och uppsatser. Utbildningen kan se annorlunda ut beroende på var du väljer att studera och om det är på grund eller avancerad nivå. Matematik, data och statistik är centrala i utbildningen och ofta förekommer det räkne- och dataövningar som kombineras med mer teoretiska kurser.

Exempel på kurser som kan ingå i en statistikutbildning:
Grundläggande statistik, Regressionsanalys, Undersökningsmetodik, Statistisk teori, Tidsserieanalys och prognosmetodik, Generaliserade linjära modeller, Ekonometri, Matematik A, Urvalsmetodik, Biostatistik, Statistisk analys av samhällsdata, Linjär algebra, Sambandsmodeller, Matematisk analys, Grundläggande SAS-programmering, Databaser: Design och programmering, Statistisk teori, Multivariata metoder, Data Mining och en Kandidatuppsats på 15HP.

Utbildningens längd

Statistikutbildning på grundnivå omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre års studier. Efter dessa tre år får man en kandidatexamen. För att nå magisterexamen krävs ytterligare ett år och vill man nå masterexamen krävs två. Det finns också möjlighet att forska inom ämnet.

Inriktningar och vidareutbildning

Det finns olika typer av utbildningar inom ämnet på högskolenivå där några är mer av generell karaktär medans vissa är mer specialiserade på matematik och databehandling. Genom att läsa mer än tre år (kandidatexamen) kan du fördjupa dig i specifik ämneslära.

Arbeta som statistiker

Att arbeta som statistiker innebär bl. a att göra prognoser av företags försäljningssiffror, utvärdera effekten av ett läkemedel, strukturera och analysera data, upprätta och sammanställa undersökningar, finna riskfaktorer, analysera effekten av trafiksäkerhetsinsatser eller utvärdera åtgärder för att förbättra miljön. Vanliga arbetsplatser är företag, organisationer, forskningsinstitutioner och offentliga myndigheter – i synnerhet Statistiska Centralbyrån (SCB).

Vanliga yrken

Statistiker
Dataanaltyker

Löner för statistiker

Medellön: 44 000 kr (källa SCB)

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för detta yrke men enligt Örebro universitet är det hög efterfrågan på statistiker.