Teori

Det grekiska ordet theoria, betyder “att titta på, vara medveten om, åskåda”, hänvisar till att grubbla och spekulera, i motsats till att handla och agera. En teori kan kallas för en akademisk tankekonstruktion, en modell byggd av hypoteser som är ansedd att föreslå en förklaring av empiriska fenomen. Teorin ger en förklaring till hur saker och ting hänger ihop. Uppsatsens teori används som bollplank i uppsatsens analysavsnitt där man kan visa på korrekta och inkorrekta antaganden.