Tryckta källor

Tryckta källor är som namnet förtäljer böcker, tidskrifter, vetenskapliga skrifter och avhandlingar. Termen tryckta källor är idag inte lika självklar att tillämpa då mediautvecklingen har gett oss andra former att bevara texter än litteratur.

Att tillägna sig texter innebär inte bara läsning utan avlyssning, film- och , videotittande. Enligt kursplanen i svenska SKOLFS 2000:2 är textbegreppet utvidgat att omfatta även bilder.

Tryckta källor kan vara publicerade eller opublicerade, detta ska anges. En opublicerad tryckt källa kan till exempel vara en studentuppsats. Det som främst skiljer opublicerade källor från publicerade är att de ofta bara finns i ett enda exemplar. Detta exemplar finns kanske inte registrerat i någon bibliotekskatalog, exempelvis Libris. Därför måste du i dina referenser noga tala om för läsaren var materialet finns.