Validatet

Validatet är i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta. Till exempel så skall mätningen inte störas av faktorer som kan skada dess trovärdighet (intern validatet) och så skall mätningen vara generaliserbara till andra situationer (extern validatet).

Validatet är inte det samma som reliabilitet, ett test kan ha hög validitet och låg reliabilitet och tvärt om. Reliabilitet avser tillförlitligheten i en mätning. Termerna validitet och reliabilitet är begrepp som man använder sig av i kvantitativ forskning.