Dans och Cirkushögskolan

Dans och Cirkushögskolan

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Högskolor
Längd
1 år 3 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

På DOCH bryts tradition och historia mot nyskapande och experiment. Här möts konst, pedagogik och vetenskap i nya och gamla teoribildningar. Här får det folkliga i traditionen ny betydelse och här utvecklas de nya konstnärskap som ska förändra vår idé om det vi tror oss veta.

Institutionen för cirkus

Institutionen för cirkus samlar alla utbildningar och kurser i cirkus. Cirkuskonsten befinner sig i stark utveckling, ofta i extrema yttringar och uttryck. Cirkusutbildning tar avstamp i cirkustekniska kvalitéer och konstnärliga traditioner för att uppnå en hög teknisk och konstnärlig kompetens i nyskapande praktiker. Den ger kunskap om, och förståelse för, konstnärliga uttryck i cirkusens många former där studenten efter utbildning genom sitt konstnärskap ska kunna bidra till en omdefiniering av cirkus som konstform och en utveckling av cirkuskonstens vokabulär. Vid DOCH bedrivs cirkusutbildningar som ska bidra till innovativa arbets- och uttrycksformer i nära relation till koreografisk scenkonst.

Studenten ges redskap för att kunna relatera sin egen verksamhet i en konstnärlig och samhällelig kontext. Detta innebär till exempel arbete med cirkuskonsternas historia placering i kulturlandskapet, kunskap om andra konstområden samt om samhälleliga implikationer, med målet att kunna reflektera sin egen praktik och med god förmåga kunna kommunicera både sina konstnärliga idéer och sin verksamhet.

Institutionen för dans

Institutionen för dans samlar alla utbildningar och kurser i dans och koreografi. Utvecklingen inom konstområdet kräver utbildningar som kritiskt granskar, ifrågasätter och omdefinierar konstnärliga metoder samt koreografens och dansarens roll. Vi erbjuder utbildningar som ger de redskap som behövs för en framgångsrik karriär inom samtidskonsten.

Utbildningarna ger verktyg för att kritiskt kunna undersöka fysiska, strukturella och intellektuella metoder etablerade av samtida koreografiska praktiker, samt verka för expansion och utveckling av dessa genom att utveckla nya produktions- och skapandemodeller. Tematiska lärandeprocesser inriktas på såväl praktisk som teoretiskt kunskap, på forskningsförberedande verksamhet och på interdisciplinära möten med andra konstnärliga och vetenskapliga kunskaps- och uttrycksfält. Utbildningarna granskar kritiskt individuella och kollektiva roller i samhällets socialekonomiska och politiska dynamik för att medvetet kunna medverka i vår tids förändringsprocesser. Verksamheten ska vara en betydande och aktiv resurs i förnyelsen av nationell och internationell koreografisk konst.

Institutionen för danspedagogik

Institutionen för danspedagogik samlar alla utbildningar, kurser och fortbildningar inom det danspedagogiska fältet.

DOCH utbildar konstnärligt och pedagogiskt profilerade danspedagoger och danslärare i relation till dans och koreografi i samtida kontexter. Engagemang i nya sociala strukturer, interaktioner och arbetsmetoder kräver en utveckling av de pedagogiska och konstnärliga metoder som används för utbildning och kommunikation i och genom dans. Genom nya media kommuniceras dans både som konst, underhållning och kunskap. Lärandet i dans har många olika bottnar och blir alltmer gränsöverskridande. En avgörande förutsättning för samtida konstnärliga utbildningar i danspedagogik är en nära koppling till scenkonstnärliga utbildningar och annan danskonstnärlig verksamhet.

Vid DOCH utbildas kreativa pedagoger och lärare med en stark konstnärlig och vetenskaplig identitet. De ska bli danspedagoger och danslärare som kan medverka till att utveckla nya arbetsformer inom till exempel profilklasser med inriktning dans, estetiska program, förberedande dansutbildningar och yrkesutbildning av dansare samt vid träning av professionella. Under utbildningen relateras till det moderna samhällets mångfald. Studenterna blir därigenom redo för att i yrkeslivet möta lärandebehov i dansens konstnärliga uttrycksformer hos olika grupper genom hela livscykeln. Miljön vid den konstnärliga högskolan är en förutsättning för detta.

Våra utbildningar profileras genom utveckling av nya forskningsbaserade didaktiska arbetsformer. De omfattar olika former av lärande i, om, för och genom dans som konstform. En annan viktig del är pedagogik som vetenskapligt ämne och samarbeten med forsknings- och utbildningsmiljöer vid andra lärosäten, vilka bidrar till att säkra utbildningens kvalitet inom detta område. Utbildningarna ger studenten möjlighet att utveckla ett självständigt, kritiskt och ansvarstagande danspedagogiskt förhållningssätt.

Vid DOCH ska studenterna kunna anpassa sin danslärarprofil utifrån ambitioner om framtida yrkesverksamhet, genom att ges möjlighet att välja om de vill kombinera ämnet Dans med ytterligare ämnesstudier inom Dans med koreografisk fördjupning eller med studier i ett annat ämne i samverkan med annan lärarutbildning.

Studentkåren – STUDOCH

Studentkåren på DOCH är studenternas samlade röst. Kårens arbete leds av en styrelse som består av tretton ledamöter, valda av skolans studenter. Kårens och kårstyrelsens främsta uppdrag är att värna om studentinflytandet på Danshögskolan och se till att studenternas rättigheter skyddas och upprätthålls.

Varje år väljer kåren representanter till skolans olika beslutande organ och alla studenter som är anslutna har möjlighet att själva kandidera, eller nominera andra till de olika studentrepresentations-posterna. Studentrepresentationen är en lagstadgad rättighet och mycket viktig både för alla som studerar på DOCH och för skolans ledning, som är beroende av den kontakt med studenterna som representationen innebär. Kåren är studenternas samlade röst och den som är aktiv i kåren har goda möjligheter att påverka sin studiesituation.

Förutom att se till att studentinflytandet fungerar som det ska har kåren och dess styrelse också en viktig studiesocial funktion. Det handlar om att finansiera och tillsammans med skolans studenter arrangera intressanta och roliga events, så som föreläsningar med inbjudna gäster, fester och temakvällar för alla studenter på skolan.

Stad:
Stockholm
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Högskolor
Längd:
1 år 3 år

Relaterade annonser

Contact