Begrepp för examensarbete och uppsats

A-uppsats

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera ofta sker innan examen.

A-uppsats är ett studentarbete som är skrivet inom studentens första termin inom ett ämne.

Abstract

En kortare sammanfattning av en akademisk text.

Analys

Ordet analys kommer av grekiskans analysis som betyder upplösning. I analysen lyfter man fram resultaten av ens undersökning och väger dem mot existerande teorier och tidigare forskning. Analysen är den mest omfattande texten i uppsatsen.

APA manualen

APA (The American Psychological Association) har sedan 1929 givit ut en manual för vetenskapliga rapporter.

Den innehåller en rekommendationer kring hur man tex. skriver referenser, citat, förkortningar och termer.

Avgränsningar

Frågeställningen och syftet kan kompletteras med avgränsningar. Om frågeställningen till exempel är ”Hur företag utformar sina miljöredovisningar” kan avgränsningen vara ”Vi studerar enbart gruvnäring i sverige”.

B-uppsats

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera ofta sker innan examen.

B-uppsatsen är skriven inom studentens andra termin av ämnesfördjupning.

Bilagor

Bilagorna placeras i slutet av uppsatsen. I bilagorna samlar man omfattande datamaterial som är relevant för framställningen men som inte passar i den flytande texten. Exempelvis kan det vara intervjuformulär, längre detaljerade metodbeskrivningar, större tabeller, scheman, programkod eller omfattande beräkningar.

Bolognaprocessen

Bolognaprocessen är ett europeiskt samarbete om utbildning på högskolenivå som syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde.
Ett beslut var att dela upp högre utbildning i så kallade cykler.

I Sverige kallas första cykeln grundnivå, andra cykeln avancerad nivå, och tredje cykeln forskarnivå.

C-uppsats

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera ofta sker innan examen.

C-uppsatsen motsvarar nuvarande kandidatuppsatsen och är det självständiga arbete om minst 15 högskolepoäng, det vill säga 10 veckors heltidsstudier, som studenten behöver utföra för att erhålla kandidatexamen.

Det som utmärker en C-uppsats är fokusen på vetenskapsteori och forskningsmetodik samt kopplingen mellan teori och empiri.

Målet är att studenten ska bli väl förtrogen med de olika vetenskapliga förhållningssätten och kunna genomföra egen vetenskaplig forskning.

Citat

Kortare citat markeras med citattecken ”” och längre citat markeras genom att bli ett textblock (utan citattecken).

Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon annan har sagt. Även stavfel, interpunktion och eventuell kursivering måste vara med.

Kortare citat redovisas inom citationstecken ”” och längre citat brukar vara utbrutet som ett blockcitat, så att det är klart avgränsat från den egna texten.

D-uppsats

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera ofta sker innan examen.

D-uppsatsen motsvarar nuvarande magisteruppsatsen och är det självständiga arbete om minst 15 högskolepoäng, det vill säga 10 veckors heltidsstudier, som studenten behöver utföra för att erhålla magisterexamen.

D-uppsatsen har ett mindre fokus på vetenskapsteori än C-uppsatsen. Utformningen av D-uppsatsen är därför mindre strikt.

Författaren har en större frihet. Forskningsresultaten och undersökningen är i fokus.

Deduktion

Deduktion är en slutledning där man ställer upp ett antal premisser som man förutsätter är sanna och sedan drar en logisk slutsats av dessa.

Exempelvis:
Så länge det finns liv så finns det hopp.
Jag lever.
Alltså finns det hopp.

Skillnaden mellan deduktion och induktion är att deduktionen härleder slutsatser ur teorin medan induktionen drar slutsatser från tidigare observationer av sin omvärld.

Disputation

Vid disputationen eller disputationsakten försvarar doktoranden sin doktorsavhandling inför publik. Opposition är motsvarande situation där en student försvarar sin uppsats.

Empiri

Empiri är vetenskapliga studier av verkligheten. Empiriska erfarenheter är med andra ord erfarenheter som grundar sig på verkliga erfarenheter, prov,
undersökningar och experiment. Iakttagelsernas bevisvärde beror av deras noggrannhet och omfattning, och de efteråt uppställda satserna härleds enbart ur den gjorda erfarenheten.

Filosofiska resonemang eller liknande är inte empiri.
I uppsatsens empirikapitel återfinns själva studien: experimentet, fallstudien, undersökningen etc.

Ex-jobb

Ex-jobb, exjobb, examensjobb, examensarbete, uppsats eller självständigt arbete.
Ett examensarbete genomförs som avslutning av flertalet utbildningar på universitetsnivå, bland annat yrkesutbildningar samt kandidat-, magister- och masterutbildningar vid teknisk fakultet.
Ofta skrivs examensarbeten på företag eller organisationer.

Examensarbete

Examensarbete, ex-jobb, exjobb, examensjobb, uppsats eller självständigt arbete.
Ett examensarbete genomförs som avslutning av flertalet utbildningar på universitetsnivå, bland annat yrkesutbildningar samt kandidat-, magister- och masterutbildningar vid teknisk fakultet.
Ofta skrivs examensarbeten på företag eller organisationer.

Exjobb på din institution eller ute på ett företag

Du kan välja att göra ditt examensarbete både på institutionen du är student vid eller i samarbete med ett företag (eller annan arbetsplats som myndighet eller organisation). Det är ofta teknologer och ekonomer som gör exjobbet på ett företag men det finns arbetsplatser med intressanta uppgifter för alla vetenskapsgrenar. Gör man sitt exjobb på ett företag så brukar man få en extra handledare från företaget för att hjälpa dig att sätta sig in i verksamheten.

Det finns både fördelar och nackdelar med en extern uppdragsgivare. Du får en god inblick i arbetslivet och om verksamheten du arbetar med.  Ditt arbete väcker intresse på företaget vilket medför att examensarbetet berör fler och du får användbara kontakter. Ofta är ideen till exjobbet utformat på företaget och då finns det redan ett intresse från företaget att arbetet skall bli lyckat. Samtidigt finns det besvärligheter som kan dyka upp.  Det finns risk att olika parter har olika förväntningar och missförstånd kan uppstå och därför är det mycket viktigt att du går igenom förutsättningarna både med företaget och med institutionen.  Det är bra att ha en skriftlig planering som du och handledarna kan utgå ifrån, så en samsyn råder om arbetets omfattning och även om hur ofta och under vilka former du och handledare skall ses. Ibland har din institution och företaget olika krav på hur rapporten skall utformas. Informera dig vad som gäller i förhand, så att du i ett tidigt skede kan planera för två olika rapporter.

Vetenskapliga normer gäller även vid företagskopplade examensarbeten. Det är en aspekt som du måste komma ihåg att beakta även om företaget missar att göra det. Sekretess är också något som kan skapa hinder eller merarbete.

Innan du startar ditt examensarbete så måste försäkra dig att du kommer ha tillgång till allt material du behöver för att göra en adekvat och tillförlitlig forskning. Eftersom uppsatser arkiveras och är offentliga handlingar så kan du behöva göra två versioner, en för företaget och examinator samt en där känslig information är borttagen.

Det finns flera kanaler för att hitta examensarbeten utanför institutionen. Kolla på din institutions anslagstavla eller hemsida, de annonserar ofta ut exjobb som företag erbjuder. Det är inte ovanligt att större företag har information om exjobb på sina hemsidor. Under karriär här på studeravidare.se så finns en lista på företag som erbjuder exjobb.  Glöm inte att det även finns ex-jobb möjligheter i den offentliga och den ideella sektorn.

Extern reliabilitet

I vilken utsträckning kan undersökningen upprepas.

Extern validitet

Extern validitet, yttre validitet eller generaliserbarhet är den omfattning som resultat är generaliserbara till andra situationer, personer, platser och sammanhang.

Resultaten kan se ut på ett visst sätt på grund av de enskilda försökspersonerna eller så kan de kanske agera annorlunda då de är med i en studie.

Man kan tex öka den externa validiteten med ett representativt urval.

Falsifiera

Vi kan aldrig vara säkra på att hypoteser är 100% sanna. Däremot kan vi påvisa att hypoteser är falska, med andra ord falsifiera dom.

Då människor har en tendens att omedvetet vara selektivt uppmärksamma på sådan information som bekräftar deras egna uppfattningar så menar många att det är viktigt att lägga tid på att försöka hitta fel i sina teorier.

Forskare strävar efter att falsifiera sina hypoteser för att komma så nära sanningen som möjligt.

Om en hypotes inte går att falsifiera kan den kallas en provisorisk sanning. Detta eftersom vi inte kan garantera att den aldrig kommer att falsifieras i framtiden.

Figurförteckning

En lista med beskrivning på alla figurer som finns med i uppsatsen.

Forskningsarbetets olika typer och former

Vad som är en lämplig form för ditt forskningsarbete beror mycket på ämnet och den uppgift du valt att arbeta med.

När man forskar så undersöker man ofta primära och sekundära källor för att få användbar information. Exempel är litteraturstudier där källorna är vetenskapliga artiklar/avhandlingar eller forskningsstudier där man analyserar resultat från experiment, mätningar och intervjuer. Ibland innebär forskning att man utvecklar produkter. Exempel är utvecklingsarbeten av alla former av metodik, system och teknik eller konstnärliga projekt.

Alla dessa former av forskningsarbeten ger en rad olika förutsättningar för ett examensarbete och hur man lämpligast strukturerar en rapport. På det har vi olika skolor och vetenskapsområden med sina olika traditioner. Det finns olika stilar av arbeten och rapportskrivningar som dominerar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, medicin, vård, konst och diverse yrkesutbildningar.

Ytterst är det rektorerna som ansvarar för exakt vilka regler och riktlinjer som gäller för examensarbete vid varje enskild utbildning. Ofta är dessa formade av någon programnämnd på skolan utifrån nationella lagar/regler, tidigare erfarenheter och i linje med olika samarbeten.

För att göra arbetet rätt skall du alltså utgå från din utbildnings anvisningar för självständiga arbeten. Ofta kan man hitta information om hur de självständiga arbeten bedrivs i utbildningens studiehandbok och på institutionens hemsida. Det är ditt ansvar att lära dig gällande regler och riktlinjer, såväl de allmänna för institutionen som de specifika för din utbildning. Vid funderingar skall du vända dig till examinatorn, handledare eller annan personal avsedd att svara på frågor om examensarbeten på din institution.

Forskningsbidrag

Det går att skriva uppsatser om allt mellan himmel och jord. Det som utmärker en bra uppsats är att den lämnar ett forskningsbidrag. Det vill säga lämnar ny kunskap till vetenskapen.

Forskningsfråga

Forskningsfrågan/frågeställningen eller forskningsfrågorna är stommen i en uppsats.
Forskningsfrågan formulerar det problem man vill hitta en lösning på.

Med en vass forskningsfråga är det lättare att välja rätt forskningsmetodik och sålla bland all teori och empiri.

Forskningsfrågan ska vara koncis men ändå fånga in det man vill undersöka.

Fotnoter

Fotnot, not eller slutnot kallas den tilläggsinformation till en text som placeras efter brödtexten längst ner på sidan eller i slutet av kapitlet eller skriften. Det finns olika system.

Harvardsystemet är rätt vanligt bland naturvetare, Oxfordsystemet är vanligare bland humanister, Vancouversystemet används ofta inom medicin och biomedicin medan tekniker och ingenjörer ofta använder IEEE.

Förberedelser och planering

Planera ditt examensarbete i god tid.

Som student förväntas du föra kontakten med din uppdragsgivare (institutionen, företag, myndighet eller organisation) och tillsammans med denna hitta ett lämpligt ämne för examensarbetet. Det bör även diskutera inriktningen och omfattningen med examinator eller annan lämplig lärare. Innan examensarbetet påbörjas så ska du anmäla ditt examensarbete enligt utbildningens anvisning och den skall godkännas av examinator och handledare. Examinatorn bedömer vad som är tillräckliga förkunskaper för att du skall kunna påbörja examensarbetet.

Vanligtvis ingår ingen ekonomisk ersättning för examensarbete. Eventuell ersättning är en fråga mellan studenten och uppdragsgivaren. I vissa fall kan man göra examensarbete tillsammans med en annan student. Handledaren väljs med hänsyn till ditt examensarbetes ämne. Handledarens uppgift är att bistå och vägleda dig under examensarbetet. Utförs examensarbetet för en extern uppdragsgivare så utses en kontaktperson hos uppdragsgivaren som fungerar som handledare i frågor som rör uppdragsgivaren och dess verksamhet. Det är slutligen examinatorn som bedömer och avgör om examensarbetet blir godkänt.

Med en bra planering kan du undvika en mängd problem. Först och främst så behöver du hitta en forskningsuppgift som ingår i utbildningens ämnesområden. Sen behövs en plan för hur du skall utöva ditt forskningsarbete. Utövar forskningsarbetet så behöver man också planera praktiska saker som tid för tryckning av rapporten, presentationsförberedelser och liknande. Ha i åtanke att planeringen kan behöva revideras under arbetet och skapa utrymme för lite flexibilitet. Forskning och utveckling innebär ofta att man inte riktigt vet vad man har att vänta sig.

Förberedelser inför rapportskrivningen

Beskriv examensarbetets syfte i en eller två meningar. Det är viktigt att du klart och distinkt formulerar syftet då den ger riktningen för hela ditt arbete. Utifrån syftet kan man formulera ytterligare frågeställningar för att underlätta det fortsätta arbetet. Med en klar bild av ditt mål så blir det lättare att förstå hur varje enskild del av texten skall bistå helheten. För att skriva en sammanhållen text med logisk struktur och utan överflödig information, så hjälper det att ha en klar bild av vad du vill framhäva.

Studera andras uppsatser

Titta gärna uppsatser gjorda av tidigare studenter på din utbildning för att få idéer. Det kan hjälpa dig med att välja en egen forskningsfråga, för att planera arbetsstrategier eller att hitta ett bra upplägg eller stil för din rapport.
I Libris söktjänst Uppsök så kan du hitta en en mängd uppsatser. Uppsök

Uppsatsmall

Det är viktigt att rapporten ser professionell ut och att all text följer samma mall. Med form eller mall för texten så menar vi teckensnitt för rubriker och brödtext, marginaler, radavstånd etc. Titta på tidigare rapporter för att hitta förslag till upplägg och stil. Du skall naturligtvis utgå från de regler och riktlinjer som gäller för din institution och din utbildning. Uppsatsen måste följa utbildningen uppsatsmall eller riktlinjer för typografi i första hand. Titel-sidan brukar vara den del som är mest strikt reglerad.

Upplägg

Med upplägg eller disposition för uppsatsen så menar vi hur vi delar upp och ordnar uppsatsen i olika avsnitt. Det är bra att ha en idé från start hur du vill strukturera din rapport även om strukturen sannolikt kommer behöva ändras under arbetets gång. Vi kommer använda detta exempel av upplägg när vi går in vilka olika delar en uppsats kan ha.

Exempel på upplägg

Titelsida
Sammanfattning
Innehållsförteckning
Figurförteckning
Tabellförteckning
Bilageförteckning
Förord
1. Introduktion
1.1 Syfte & Frågeställningar
1.2 Avgränsningar
1.3 Rapportöversikt
2. Bakgrund
3. Teori
4. Metod
5. Resultat
6. Metoddiskussion
7. Diskussion
8. Slutsatser
9. Referenser
Bilagor

Planeringsrapport

Examensarbetet inleds med en planeringsfas där syftet och ramarna för arbetet planeras i samråd med uppdragsgivare och handledare. Den fastställda planeringen redovisas i en planeringsrapport som ska omfatta:

Arbetsuppgift

Målet/syftet med arbetet. Arbetsuppgiften skall vara väl definerad och avgränsad.

Tillvägagångssätt

Du behöver planera hur och var det faktiska arbetet skall ske. Vilka teorier man utgår ifrån, hur man samlar in information, metoder för arbete och undersökningar samt hur man avser att behandla resultaten.

Handledning

Klargör tidigt respektive parters förväntningar av varandra och kom överens om formen för handledningen. Kanske fungerar det bra att träffas vid behov eller så kanske man föredrar regelbundna möten.

Tidsplan

Om man är oförsiktig kan man lätt hamna i tidsnöd.  Skaffa dig på ett tidigt stadium en uppfattning om hur lång tid som finns tillgängligt för varje delmål. Ett Gantt-schema är en praktisk form att skriva en tidsplan.

Handledare

Handledaren har till uppgift att guida dig genom uppsatsskrivandet.

Handledarens uppgifter är att hjälpa dig att ringa in och formulera ett lämpligt uppsatsämne, ge litteraturtips, ge råd/vägledning om upplägg,  genomförande, teori- och metodfrågor samt ge feedback på inlämnade utkast.

Handledaren ska inte hjälpa till med själva skrivandet, till exempel språkgranskningen eller själva genomförandet av uppsatsen.

Harvardsystemet

Harvardsystemet är ett texthänvisnings metod. Enligt Harvardsystemet (eng. parenthetic referencing) så anges källor i själva brödtexten inom parantes.

Denna texthänvisning består i allmänhet av en parentes innehållande författarens efternamn, följt av verkets utgivningsår och/eller aktuellt sidnummer.

Texthänvisningens syfte är att peka till en referens. Referenser samlas vanligen i en källförteckning sist i texten och består av mer utförliga bibliografiska beskrivningar av det material som anges i texthänvisningarna. I källförteckningen skrivs referenserna på modellen:
Författare (utgivningsår). “Artikeltitel”, tidskrivsnamn/boktitel, utgivningsort, förlag, volym/utgåva nummer, sidnummer. ISBN.

Harvardsystemet är vanligt bland naturvetare.

Hermeneutik

Hermeneutik, läran om tolkning, kretsar kring forskarens förståelse av ett fenomen.
Kontexten (sammanhanget) är mycket viktig för att förstå de enskilda delarna.

Tex så förespråkar man att man sätter sig in i författarens situation för att nå en så djup förståelse som möjligt av texten.

Förståelsen är viktigare än förklaringen inom hermeneutik. Det finns inget absolut rätt svar.

Hermeneutik och positivism

Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar till hur forskning bör bedrivas och hur man får reda på sanningen – positivism och hermeneutik.

Att arbeta med säkra fakta och observerbara fenomen mot att tolka genom inlevelse och förståelse.

Det är dock nästintill omöjligt att strikt hålla sig till ett av förhållningssätten.

Hypotes

Hypotes är synonymt med antagande. Inom forskningen sätter man upp ett antal hypoteser som metodisk och noggrann prövas mot fakta.

Detta tills man funnit den hypotesen som bäst överensstämmer med verkligheten.
Alla hypoteser måste vara motsägelsefria, prövbara och rimliga (det vill säga inte strida mot en allmänt vedertagen kunskap eller teori).

Om man ska välja mellan två rivaliserade hypoteser som uppfyller de basala kraven väljer man den som är enklast.

Vetenskapen strävar efter så enkla och fruktbara hypoteser som möjligt.

Hypotetiskt-deduktiv metod

För att dra slutsatser kan man använda sig av den hypotetiskt deduktiva metoden. Metoden består av tre steg:

1. Att formulera en eller flera hypoteser.

2. Att genom logiskt resonemang härleda konsekvenser som måste följa av hypotesen eller hypoteserna.

3. Att undersöka om dessa konsekvenser stämmer överens med verkligheten.
Om man hittar konsekvenser som inte överensstämmer måste hypotesen förkastas (se falsifiera). Konsekvenser som visar sig stämma med verkligheten kan sägas stärka hypotesen, men bevisar inte hypotesens riktighet.

Högskoleuppsats

I vissa högskoleutbildningar behöver man skriva en högskoleuppsats/examensarbete för att erhålla högskoleexamen.

Ibid

Ibid står för ibidem (på samma ställe) och används när två eller flera noter efter varandra är från samma källa.

Exempel…
4. R. Millan, “Latin for dummies” (Academic, New York, 1997), s. 52.
5. Ibid, s. 105.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers eller IEEE (utläses på eng I-triple-E) är en sammanslutning av över 360 000 ingenjörer och vetenskapspersoner från cirka 175 länder.

IEEE tillför omkring 30% av världens litteratur inom de elektriska och elektroniska ingenjörs- och datavetenskapliga områdena.

De har sin standard för textanvisningar med fotnoter. Om du vill lära dig mer kan du titta på deras anvisningar. Se kapitel IV D. References på sidan 4 samt, för förkortningar, Appendix III och IV.

Induktion

Induktion innebär att man härleder slutsatser genom att associera till tidigare erfarenheter. Man kan också säga att man utifrån ett antal händelser inducerar en sannolik slutsats. Genom att se mönster i tidigare erfarenheter så formar man en föreställning som går i linje med de mönster man har observerat.

Ett exempel:
“Solen har gått upp varje morgon hittills, alltså kommer den att gå upp nästa morgon också”.

En slutsats baserad på induktion behöver inte nödvändigtvis vara sann. Man kan inte vara helt säker på att induktiva slutledningar är sanna av två anledningar.
1. Induktion bygger på iakttagelser och våra sinnen och vårat minne kan lura oss.
2. Det observerade empiriska materialet är begränsat och i många fall inte ens representativ (se validitet).

Ett exempel på felaktig slutsats vid begränsat underlag:
“Den här tärningen har hittills endast visat sexor, alltså kommer nästa kast att resultera i en sexa”

Dock vid mer kast av tärningen lär man sig att det vara bara en tillfällighet att de första slagen blev sexor. Efter en större erfarenhet av tärningskast så kan man komma fram till att alla tärningssiffror har lika stor sannolikhet att visas vid ett tärningskast.

Skillnaden mellan induktion och deduktion är att induktionen är slutsatSer som man baserar på tidigare observationer av verkligheten medan deduktionen härleder slutsatser ur teorin.

Inkommensurabel

Inkommensurabel är det samma som ojämförbar eller ej jämförbar. Termen används inom vetenskapsfilosofi för att exempelvis säga att två teorier är ojämförbara.

Skapelseberättelsen och Darwins utvecklingslära ses av många som inkommensurabla.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen visar uppsatsens innehåll, uppbyggnad och omfattning samt hjälper läsaren hitta i uppsatsen.

För tydlighetens skull struktureras innehållet oftast med rubriker och underrubriker.

1. KAPITELRUBRIK

1.1 Avsnittsrubrik
1.1.1 Underrubrik

Innehållsförteckningen kan kompletteras med bilageförteckning, figurförteckning och tabellförteckning.

Intern reliabilitet

Interna reliabilitet är i vilken omfattning resultaten är opåverkbara av omständigheterna igenom studien.

Man kan öka den interna reliabiliteten om man är noggrann med hur tolkningar genomförs.

Till exempel genom att forskare i ett forskarlag enas om hur tolkningar skall genomföras.

Intersubjektivitet

Intersubjektivitet är tillståndet då flera personer innehar samma uppfattning om något.

I vetenskapligt arbete är intersubjektivitet ett vanligt krav och innebär att undersökningar och experiment även skall kunna utföras av andra och inte bara av forskaren som genomfört dem.

Intervjuguide

Intervjuguiden bestå vanligtvis av frågor eller frågeområden som man håller sig till i intervjuer.
Den använda intervjuguiden bifogas ofta som en bilaga till uppsatsen.

Introspektion

Introspektion är en metodik där man iaktta sina egna erfarenheter och därigenom försöka förstå en liknande händelse.

Man kan till exempel studera sina egna godisvanor och dokumentera dem i dagboksanteckningar.

Kandidatuppsats

Kandidatuppsats är det självständiga arbete om minst 15 högskolepoäng, det vill säga 10 veckors heltidsstudier, som studenten behöver utföra för att erhålla kandidatexamen.

Det som utmärker en kandidatuppsats är fokusen på vetenskapsteori och forskningsmetodik samt kopplingen mellan teori och empiri.

Målet är att studenten ska bli väl förtrogen med de olika vetenskapliga förhållningssätten och kunna genomföra egen vetenskaplig forskning.

Kvalitativ metod

Kvalitativ forskning försöker finna essensen, en djupare förståelse, i det man avser undersöka.
Det är den grundläggande forskningsmetoden inom hermeneutik.

Kvalitativ forskning använder exempelvis fallstudier och djupintervjuer, till skillnad från kvantitativ forskning som använder statistiska och kvantifierbara resultat, enkäterundersökningar och randomiserade försök.

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att ha lägre replikerbarhet och reliabilitet än kvantitativ forskning.

Kvantitativ metod

Kvantitativ forskning använder statistiska och kvantifierbara resultat, enkätundersökningar och randomiserade försök. Forskaren utgår från frågor som kan få bevisade och mätbara resultat.

Utgångspunkten är att det finns en objektiv verklighet som man på olika sätt försöker mäta för att få information om denna verklighet.

Källförteckning

Källförteckning är en lista över källor (böcker, muntliga källor, tidskrifter, dokument, filmer, ljudinspelningar eller annan media) som används i uppsatsen.

Källförteckningen kan placeras efter varje avsnitt eller allra sist i dokumentet.

Libris

Libris är de svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotekens söktjänst.

(http://libris.kb.se) I deras tjänst Uppsök kan du finna examensarbeten och uppsatser i fulltext som skrivs på svenska universitet och högskolor. Alla svenska högskolor och universitet deltar dock inte i Uppsök.
Uppsök – examensarbeten och uppsatser i fulltext

Magisteruppsats

Magisteruppsatsen eller D-uppsatsen är det självständiga arbete om minst 15 högskolepoäng, det vill säga 10 veckors heltidsstudier, som studenten behöver utföra för att erhålla magisterexamen.

Magisteruppsatsen har ett mindre fokus på vetenskapsteori än kandidatuppsatsen. Utformningen av magisteruppsatsen är därför mindre strikt.

Författaren har en större frihet. Forskningsresultaten och undersökningen är i fokus.

Masteruppsats

Masteruppsatsen är det självständiga arbete om minst 30 högskolepoäng, det vill säga 20 veckors heltidsstudier, som studenten behöver utföra för att erhålla masterexamen.

Uppsatsen skall visa på ett större teoretiskt djup, högre metodisk sofistikation, djupare grad av analytisk skärpa, var mer självständighet och vara av större omfattning än en magisteruppsats.

Metod

Metod avsnittet i en uppsats skall ge en bild av hur arbetet har genomförts. Man beskriver vilka teorier och modeller som man stödjer sig på.

Man tar upp vilka metoder och verktyg som använts samt motiv till varför man valt att använda just dessa. I metod avsnittet tar man även med budgetar och tidsplaner.

Normativ

Normativ kommer från norm och betyder preskriptiv eller föreskrivande.
Något som är normativt är av en föreskriven fordrad standard.

Normativ vetenskapsfilosofi beskriver till exempel villkoren som ”bra” vetenskap bör uppfylla.

Noter

Not, fotnot eller slutnot kallas den tilläggsinformation till en text som placeras efter brödtexten längst ner på sidan eller i slutet av kapitlet eller skriften.
Det finns olika system. Harvardsystemet är rätt vanligt bland naturvetare, Oxfordsystemet är vanligare bland humanister,
Vancouversystemet används ofta inom medicin och biomedicin medan tekniker och ingenjörer ofta använder IEEE.

Opponent

Opponent eller fakultetsopponent är den student eller de studenterna som är utsedda av examinator att kritiskt granska uppsatsen.

Opponenten presenterar sin kritik muntligen, och ibland även skriftligen.

Opponenten sammanfattar respondentens viktigaste bidrag till vetenskapen, beskriver arbetets relation till forskningsfronten, ställer frågor om sådant som behöver förtydligas, och ger ett sammanfattande omdöme.

Opposition

Opposition eller i mer dagligt tal opponeringen inträffar i slutet av uppsatsskrivandet.
En eller flera studenter tar rollen som opponent och uppsatsförfattaren tar rollen som respondent.
Syftet med oppositionen är att kritiskt granska uppsatsen och dess vetenskapliga värde i en diskussion mellan opponent och respondent.

Opponenten sammanfattar respondentens viktigaste bidrag till vetenskapen, beskriver arbetets relation till forskningsfronten,
ställer frågor om sådant som behöver förtydligas, och ger ett sammanfattande omdöme.
Ämnen som kan komma upp i oppositionen kan tex vara…

Hur tydligt syftet är beskrivet, vad frågeställningen är, valet av undersökningar?
Hur väl metoderna är beskrivna och lämpligheten av metoderna.
Hur väl knyts frågeställningarna i början ihop med slutsatserna och slut diskussionen?
Är slutsatserna rimliga med tanke på resultaten?
Är källorna trovärdiga eller diversifierade?

Originalkälla

 

Orginalkällan eller den primära källan syftar på orgianalmatrialet (artifakt, fotografi, tal, statistisk mätning, journal, brev, bok, inspelning, etc) där något nämns för första gången.

Otryckta källor

Otryckta källor är naturligtvis alla källor som inte är tryckta källor.

Ibland används termen otryckta källor som synonym till opublicerade källor.

Oxfordsystemet Enligt Harvardsystemet (eng. parenthetic referencing)

Oxfordsystemet är ett texthänvisnings metod. Enligt Oxfordsystemet så noterar man med ett nummer där man vill ha en källreferens.

Noterna med källreferenserna kan man sen antingen placeras längst ned på sidan, fotnoter, eller i slutet av uppsatsen, så kallade slutnoter.

Typografiskt skrivs notreferensen i upphöjt läge, exempelvis 1 för att hänvisa till den första noten.
Oxfordsystemet är rätt vanligt bland humanister.

Paradigm

Paradigm betecknar en förebild, ett ideal eller mönster inom vetenskapen.

Enligt den smala betydelsen är ett paradigm de gemensamma övningar som studenter måste genomgå i sin utbildning för att till exempel bli doktor i ett ämne. Enligt den breda betydelsen är ett paradigm den kunskap som forskarna i en forskningsdisciplin räknar som fakta.

Bland annat så avgör denna vetenskapliga kultur…
…vilka frågor som skall ställas och inte ställas.
…vilka svar som är relevanta (vilka resultat som kan förväntas).
…hur experiment skall utföras.

När ”revolutionär vetenskap” som ifrågasätter gällande sanningar får större trovärdighet i vetenskapsvärlden än den gällande paradigmen så leder det till ett paradigmskifte och en ny paradigm tar vid.

Exempel på ett paradigmskifte var när den geocentriska världsbilden (jorden är universums centrum och allt kretsar kring jorden) ersattes med den heliocentriska
(solen är medelpunkten som jorden kretsar kring).

Plagiat

Plagiat avser när man kopierar någon annans verk utan att uppvisa att sitt eget verk är en kopia. Med plagiat kan man mena allt från att någon bokstavligen kopierar material till att man låter sig inspireras av någon annans verk utan att bidra med tillräcklig självständighet eller originalitet. Plagiat är inte ett juridiskt begrepp, och det kan vara bra att ta reda på hur din lärare bedömer vad som är som plagiat och inte.

Så länge som källan redovisas enligt god sed så är referat och återgivningar av andras verk aldrig plagiat. Jag kan till exempel utan risk citera en definition av plagiat jag gillar om jag hänvisar till källan.

”I egen text ansvarar du för att både tankar och formuleringar är dina. Beskriver du annans tankar eller formuleringar som dina egna har du plagierat.”
-Jude Carroll & Carl Mikael Zetterling

Det finns verktyg för automatisk plagiatkontroll, exempelvis Urkund och GenuineText.
Du kan läsa mer Urkunds syn på plagiat i deras plagiathandbok.

Positivism

Positivister strävar efter kunskap som baseras på företeelser man kan väga och mäta. Man vill genom främst kvantitativa metoder grunda sitt tänkande på objektiv fakta.

Problematisera

Att lyfta fram komplexiteten i en fråga. Exempel på tänkbar problematik…
Finns det bakomliggande förutsättningar som man tar för givet som kan ifrågasättas?

Vilken diskussion skulle kunna framkomma mellan auktoriteter med olika syn på frågan?

Vilken reliabilitet och validitet har datan som används i frågan?

Vilka värden, motiv och intressen påverkar diskussionen?

Reliabilitet

Reliabiliteten anger tillförlitligheten i en mätning. Till exempel så skall resultatet vara detsamma oberoende av vem som utför testet (intern reliabilitet) och vid upprepade mätningar (extern reliabilitet).

Reliabilitet är inte det samma som validitet, ett test kan ha hög reliabilitet och låg validitet och tvärt om. Validitet innebär att testet mäter det som det är avsett att mäta. Termerna reliabilitet och validitet är begrepp som man använder sig av i kvantitativ forskning.

Rapportskrivning

Examensarbetet skall sammanställas i en rapport. Kom igång med rapportskrivandet så fort som möjligt. Det är i regel i början av ett projekt som man har mest energi. Det är bättre att jobba extra hårt i början än att riskera hamna i tidsnöd och behöva stressa på slutet. Även om det är svårt att skriva de slutliga formuleringarna innan forskningsarbetet är klar så kan man föra utförlig dokumentation samt planera upplägg och avsnitt.

Dokumentera arbetet

För att hålla ordning på sina papper och för att undvika dubbelarbete så är det viktigt att man dokumenterar sitt arbete på ett fungerande sätt. Ett bra sätt är att föra en dagbok över sitt arbete och datera alla sina mätningar och resultat. När du dokumenterar ett visst arbete, skriv ner vilka förutsättningar som gällde vid just det tillfället. Om man senare finner underligheter i resultatet kan man se om det fanns särskilda omständigheter som påverkade. Dokumentera alla referenser noggrant under arbetets gång. Var noga från början med referenshanteringen så slipper du onödigt arbete senare. Om du använder en formel/figur/bild/text från en bok så skall du skriva upp boktitel, författare, sidnummer, förlag, utgivningsår, upplaga och all annan information som kan vara relevant.

Utarbeta texten

När man utformar en text är det bra att veta vem man utformar den för. Välj dina ord med omsorg och slå upp alla ord du är osäker på. Anpassa ordvalet efter aktuell målgrupp. Formulera dig som om du har ett samtal med en kollega som inte är specialist inom området. Skriv lagom långa meningar. Språket bör vara entydigt, precist och vetenskapligt.

Håll en formell ton. Det skall vara behagligt att läsa rapporten och det skall vara enkelt att följa resonemang. Se till att texten följer en logisk tankekedja. Formulera texten så att den ger svar på eventuella frågor läsaren kan ha. Läsaren skall kunna skilja på vad som är fakta och på vad som är påståenden. Det skall redogöras tydligt vad som är författarens åsikter och vad som är andras åsikter.

Tänk igenom texten del för del. Gör texten lättläst. Rätta språkliga fel och uttryck dig klarare och rakare där det är möjligt. Tänk på att du skriver en akademisk sammanställning på ditt examensarbete och bara det. Ta bort överflödig information och undvik onödiga upprepningar. Förenkla onödigt långa meningskonstruktioner. Våga ta bort eller arbeta om avsnitt som inte riktigt passar in i helheten.

Tänk på att vara konsekvent i användning av begrepp och förkortningar samt att använda rätt tempus. Översätt om möjligt främmande ord till svenska. I många fall finns det inga lämpliga synonymer för knepiga fackord. Förklara svåra ord eller förkortningar första gången de uppkommer, antingen med förklaring i parentes eller i fotnot. Vid behov kan en ordlista ingå i rapporten. Många tycker det är snyggare att ha mellanrum i förkortningar istället för punkter. Se till att du använder en “non-break space” för att undvika att radbrytningar som kan ske mitt i förkortningen.

Kontrollera stavning. Gå igenom texten efter ord som den automatisk ordbehandlaren/stavningskontrollen kan missa eller förväxla. T ex MHz (megahertz) och mHz (microhertz). Kontrollera att tabeller, diagram, illustrationer och uträkningar är korrekta. Figurer och tabeller bör användas när det underlättar för läsaren att följa med i resonemanget.

Låt andra personer läsa rapporten och ge sina synpunkter. Lämpligen personer i den tänkta målgruppen. För att hitta eventuella felaktigheter är det bra om en sakkunnig kollega läser rapporten.

Här är några hjälpsamma förfaringssätt för att konstruera text.

Dagboken

För att ha ordning på och inte glömma när/var/hur olika moment i arbetet gjordes så kan man skriva ner allt som sker i en dagbok. Dagboken ligger sen som grund för det senare rapportskrivandet.

Rubrikmetoden (Blockmetoden)

När man skriver en större text så blir inte de exakta formuleringarna rätt från början. Även dispositionen av text och rubriker kan ändras under arbetets gång. För att minska onödig tid på att ordna och formulera om text, så hjälper det att spara förfiningen av texten till sist. Gör en lista på arbetsrubriker. Ge varje arbetsrubrik ett eget papper där du samlar material för den rubriken. Beskriv materialet i så korta ordalag som möjligt, så att de blir som stolpar på varje papper. Kontrollera så att innehållet är anpassat mot målgrupp och syfte. När allt du vill ha med i rapporten finns med, så sammanställer och strukturerar du materialet. När du har disponerat det önskade innehållet så börjar du författa en råtext, genom att göra om stolparna till fullständiga meningar. Dela in texten i stycken. Finslipa formuleringar och rubriker.

Mindmapping

Kan hjälpa dig att få en inledande överblick och stimulera associationsförmågan. Det går kort ut på att illustrera hur olika delar hör ihop med varandra genom att rita ut kopplingar mellan olika nyckelord på ett papper. Skriv upp din problemställning för uppsatsen i mitten på ett stort vitt papper. Använd sen färgglada pennor och dra grenar ut till olika kapitel- och avsnittsrubriker som sedan kan delas upp ytterligare. För vissa kan det hjälpa att se hela arbetet illustrerat framför sig för att tydliggöra helhetsbilden. www.mindmapping.com

Löpsedelsteknik

Berätta det viktigaste först. Kan vara ett bra upplägg för både avsnitt och meningar.

Frågemetoden

Ställ frågor som läsaren kan antas vilja ha svar på. Genom att förutse läsarens frågor kan du skapa en bättre text som inte lämnar läsaren osäker på något.

Logisk tankekedja

Lägg fram information logiskt utan stora hopp i informationsmängden. Det skall vara lätt att följa din tankebana. Förutse och besvara läsarens frågor. Ge en vidare förklaring eller ett exempel vid behov.

Informationsekonomi

Spara tid åt läsaren. Undvik onödiga omvägar och oväsentligheter i din text. Läs mer om ekonomi här.

Säljbrevstrappan

En uppsats är ofta byggd likt säljbrevstrappan med syfte, studie och lösning men den kan också tillämpas för att presentera enskilda argument.

Tratt-teknik

Tratteknik är då man börjar diskutera ett ämne på ett mer allmänt övergripande sätt för att sedan leda diskussion mot mer specifika frågor.
Tratteknik används främst vid intervjuer när man vill att det skall kännas mer som ett naturligt samtal och man kan lyfta fram mer specifika eller mer känsloladdade frågor efter hand.

Format och layout

Uppsatsen skall följa utbildningens rapportskrivningsmall. Rapporter kan se ut på olika sätt men alla rapporter för examensarbeten tar i någon form upp delar som uppgift, arbetets relevans, anknytning till tidigare kunskap, premiss, metod, resultat och diskussion. Olika strukturer är lämpliga för olika rapporter. Rapporter för utvecklingsarbeten och konstnärliga projekt har andra behov än rapporter som besvarar forskningsfrågor. Vi kommer att gå igenom en rapport med typisk struktur för examensarbeten som besvarar forskningsfrågor. Även rapporter till arbeten att besvara forskningsfrågor kan se olika ut men här är de delar som man kan förvänta.

Titelsida

Sammanfattning
Innehållsförteckning
Inledning: Bakgrund, problembeskrivning, syfte, avgränsningar, disposition.
Teoretisk referensram
Metod
Resultat
Diskussion och Slutsats
Referensförteckning

Exempel på upplägg

Vi kommer här ge ett exempel på hur man kan strukturera en rapport och beskriva del för del. Man har ofta behov att dela upp avsnitten i mindre delar. Vi har valt att ge vår Inledning underavsnitten, Syfte & Frågeställningar, Avgränsningar och Rapportöversikt. Man brukar max ha tre rubriknivåer och man skall välja den uppdelning som underlättar mest för läsaren att följa med rapporten. Rubrikerna skall vara väl valda, informativa och gärna intresseväckande.

Titelsida
Sammanfattning
Innehållsförteckning
Figurförteckning
Tabellförteckning
Bilagsförteckning

Förord
1. Introduktion
1.1 Syfte & Frågeställningar
1.2 Avgränsningar
1.3 Rapportöversikt
2. Bakgrund
3. Teori
4. Metod
5. Resultat
6. Metoddiskussion
7. Diskussion
8. Slutsatser
9. Referenser
Bilagor

Titelsida

När man skriver vetenskapliga rapporter så har varje institution regler för hur man utformar titelsidan. Titelsidan skall vara stilren i sin utformning och bara innehålla den nödvändiga informationen. Ta reda på vilka regler som gäller får din institution för utformningen av titelsidan. Här står rapportens namn, författarens namn, utgivningsdatum, och andra av institutionen föreskrivna uppgifter. Uppgifter som vanligen skall stå på titelsidan:

Titel
Författare
Institution
Institutionens logotype
Utgivningsort
Utgivningsdatum
Uppdragsgivare
Nivå (B-, C-, D-, magisteruppsats)
Kursrubrik
ISSN-, Rapport- och ISBN-nummer
(ISBNoch om rapporten ingår i en serie, ISSN , samt nummer)(http://www.slu.se/sv/bibliotek/lara/sokasamlasprida/hur/hura/)

Ibland kan det finnas krav att du gör andra versioner av titelsidan. Till exempel en version för uppsatsen som används i samband med respondent- och opponentskap. Det kan också vara krav på en engelsk version av titelsidan.

Titeln
Titeln skall uttrycka syftet med uppsatsen och bör utformas med omsorg.
En bra titel väcker intresse och ger en träffsäker beskrivning på uppsatsen.
Titelns uppgift är också att klart avgränsa ämnet.
Försök att hålla titeln så kort som möjligt och samtidigt täcka av hela uppsatsens innehåll.
Man kan lägga till en undertitel för att beskriva rapporten ytterligare.
Ett tips är att först ange ämne och sedan efter ett tankstreck förtydliga rapportens inriktning:
Rubrik – inriktning och intresseväckare

Sammanfattning

Sammanfattningen eller abstractet är en kortfattad beskrivning av uppsatsen. Den skrivs när arbetet är färdigskrivet. Lägg krut, glädje och precision i den här texten, då den i många fall avgör om resten skall bli läst eller inte. Den skall ledsaga en potentiell läsare som söker efter forskningsbaserad material efter ämne eller titel om huruvida uppsatsen är av intresse. Sammanfattningen skall vara en heltäckande beskrivning av uppsatsen och skall beskriva problemställning, syfte, metod, de viktigaste resultaten och slutsatserna samt förslag till fortsatt forskning. Utbildningar kan ha regler för hur långt abstractet får vara, tex max 20 rader. Det kan vara krav att du även gör en version på engelska.

Innan själva sammanfattningen listar man ibland upp grundläggande fakta om uppsatsen. Denna faktalista kan till exempel bestå av titel, författare, arbetets art, program/kurs/kurskod, kursansvarig institution, termin/år, antal sidor, nivå, arbetets omfattning i hp, rapportnummer, handledares och exminators namn, tjänstetitel och akademisk titel.

Om din uppsats är ämnad att vara sökbar i en viss katalog så är det bra om även nyckelord skrivs med enligt katalogens anvisningar. Man brukar hålla sig til. tre till tio nyckelord/nyckelfraser.

Även i en kort rapport så är det bra med en innehållsförteckning för att läsaren snabbt skall kunna få en uppfattning av hur rapporten är strukturerad. Innehållsförteckningen ska i ordalydelse, ordning och sidhänvisning överensstämma med de olika avsnitten, underavsnitten och rubrikerna i texten. För varje avsnitt, underavsnitt och rubrik anges sidnummer.

Figurförteckning

Om uppsatsen innehåller en mängd figurer så listar man dem i en figurförteckning
Förteckning av figurer kan automatiseras i Word.

Tabellförteckning

Om uppsatsen innehåller en mängd tabeller så listar man dem i en tabellförteckning.
Förteckning av tabeller kan automatiseras i Word.

Bilagsförteckning

Bilagorna kan numreras för sig i en egen bilagsförteckning.

Förord

Förordet brukar placeras direkt efter titelsidan, efter sammanfattningen eller efter innehållsförteckningarna. Man skriver ett förord när man vill passa på att uttrycka något av mer personlig natur i samband med rapporten. Här kan man tacka alla som bidragit till arbetet, t.ex. handledare, industrikontakter, folk som hjälpt till på något sätt eller betalat för projektet.  Här kan man även ta upp personliga reflektioner. Till exempel hur kul det har varit att arbeta med projektet eller hur man kommer att minnas denna tiden.

1. Introduktion

I introduktionen eller inledningen så introducerar man läsaren till uppsatsen, ämnet och forskningsområdet. Här har du chansen att väcka intresse genom att förmedla ditt eget intresse för arbetet. Berätta varför har du valt det specifika ämnet och vad vill du uppnå med arbetet.

Man kan forma introduktion olika beroende på hur man vill lotsa läsaren in i uppsatsen. Introduktionskapitlet består vanligtvis av en inledning som går över till problemdiskussion, syfte, frågeställning och avgränsningar. Här kan man även förklara vilken målgrupp rapporten vänder sig till. Man kan också ha med en rapportöversikt som ger en kort beskrivning om hur rapporten är strukturerad och vad de olika kapitlen innehåller. I vissa fall kan det vara bra att ha ett avsnitt där man går igenom definitioner av olika svåra begrepp. Ibland låter man bakgrunden ingå under introduktionskapitlet.

1.1 Syfte & Frågeställningar

I syftet beskriver du i en eller två meningar din avsikt och målsättning med arbetet. Det är viktigt att du klart och distinkt formulerar syftet då den ger riktningen för hela uppsatsen.

Formulera syftet så att du beskriver avsikten med arbetet.
Exempelvis: Syftet med examensarbetet var att undersöka/beskriva/utveckla/klargöra/belysa/kartlägga etc.

Utifrån syftet preciserar man sen noga den exakta uppgiften man tar sig an. Uppgiften är i regel att besvara en eller flera väl avgränsade frågeställningar. Uppsatsen fokuserar sedan helt på att besvara denna eller dessa frågeställningar.

Uppgiften kan också vara att utveckla ett system, en metodik, teknik eller produkt. Då preciserar man genom att specificera kriterier för produkten.

1.2 Avgränsningar

Till syftet kan man uppge eventuella avgränsningar som begränsar uppsatsen. Man kan avgränsa sig genom att beskriva ett område som man håller sig inom. Exempelvis ”Vi kommer enbart att studera textilföretag och klädtillverkare i Borås området”. Man kan också avgränsa sig genom att nämna områden som man valt att ta bort. Exempelvis “Vi väljer att inte ta med enskilda firmor i vår studie.”

1.3 Rapportöversikt

Kort beskrivning om hur rapporten är strukturerad och vad de olika kapitlen innehåller. Här ger man också en beskrivning på eventuella bilagor som hör till rapporten.

2. Bakgrund

Här skildrar man bakgrunden till hur man kom fram till syftet och frågeställningen. Bakgrunden ger historien bakom rapporten och är en viktig del för att förstå arbetets utveckling. Om man gör ett examensarbete hos ett företag så kan man här ta med fakta om företaget. Om det är någon form av produkt som man utvecklar eller utvärderar så kan man ta med fakta om produkten.

3. Teori

Ett examensarbete inleds vanligen med en kunskapsfördjupning av ämnet. Vad finns det skrivet som är relevant till problemställningen. Vilka erfarenheter och vilken kunskap finns. Studera tidigare forskning och annan relevant teoribildning. Vilken utveckling har skett. I vilka perspektiv och sammanhang har problemställningen tidigare belysts. Allt material som kan skapa förståelse hos läsaren för forskningsområdet kan tas med så länge det är relevant för uppsatsen. Redovisa inte bara olika teorier utan skapa en röd tråd, sätt in hur de relevanta teorierna passar in i sammanhanget. Man kan till exempel jämföra liknande teorier med varandra, föra en kritisk diskussion om dess brister och förtjänster. Man skall lämna referenser till all bakgrund man hänvisar till. Avsluta teoriavsnittet med att sammanfatta de centrala teoretiska utgångspunkterna för din uppsats.

4. Metod

I metodavsnittet tar du upp arbetets premisser, vilka teorier som du stöder dig på och hur du gått till väga för att lösa uppgiften. Utöver att bara beskriva dina metoder och verktyg så skall du även motivera varför du valt att nyttja dessa. Metodbeskrivningen ska omfatta allt från tillvägagångsätt av insamling (sökning av vetenskaplig litteratur, mätningar, intervjuer och andra källor), analys och bearbetning av data och kunnande till procedurer och konstruktioner som tillämpats eller tagits fram i arbetet.

En bra beskrivning av arbetets genomförande är en förutsättning för att läsaren skall kunna ta ställning till resultatet. Metodbeskrivningen ska vara så tydlig att andra kan göra om arbetet. Du kan själv berätta hur du har använt dig av tidigare teorier, modeller, utredningar etc. Man kan också ta upp alternativa metoder.

Har man byggt utrustning eller skrivit ett program så skall man beskriva systemet noga här. Man skall ge en bra beskrivning av systemet utan att ta med detaljer som inte nödvändigtvis behöver nämnas. Man skall beskriva alla funktioner och ge svar på alla de förväntade frågorna i rapportdelen, till bilagorna läggs bara relevant men komplementerande information. Komplementerande information kan vara ingående detaljer i konstruktionen. Till exempel programlistningar, ritningar, kretsscheman och längre listor.

5. Resultat

Här redovisar man sina resultat samt presenterar sin tolkning, analys och slutsats av resultaten. Resultat och lösningar skall vara bidragande till syftet samt vara en produkt av den teoretiska bakgrunden och det praktiska arbetet. Redovisningen skall vara heltäckande och logisk. Du ska stå för tolkning och analys samt presentera resultat och slutsatser på ett lätt överskådligt sätt. Läsaren skall inte behöva tolka rådata själv. Listor med utfall och resultat kan vid behov medfölja som bilagor. Slutsatserna skall vara så kompletta och så långtgående de kan vara utifrån materialet i rapporten utan att bli personliga bedömningar av författaren.

6. Metoddiskussion

Ibland tillägnas metoden ett eget stycke för diskussion.
Man kan diskutera metoderna och materialet som använts i studien.
Vad som kunnat göras bättre.
Urval av försöksobjekt.
Utformning av experiment.
Procedurer för olika moment.
Resultatens generaliserbarhet.

7. Diskussion

I diskussionen har man möjlighet att problematisera, spekulera och reflektera i allt som kan vara av intresse kring rapporten. Här kan man ställa sig frågor om hur olika delar av rapporten påverkar varandra och utfallet. Vad betyder resultaten, är de rimliga och pekar de i en speciell riktning. Funderingar om slutsatsens/produktens betydelse kan läggas fram. Om man presenterar slutsatser här så skall det framgå vad man bygger dem på. Det skall framgå vad som är dina egna tankar och i vilken utsträckning de har stöd i den teoribakgrund som du har presenterat. Här bör man reflektera över i vilken utsträckning syftet är uppnått. Man kan ta upp tankar om hur arbetet kan vidareutvecklas eller förbättras.

8. Slutsatser

Det kan vara bra att beskriva slutsatserna kort och koncist i ett eget avsnitt så att läsaren snabbt kan ta till sig dessa. Slutsatserna skall knyta an till arbetets syfte och frågeställning. Man kan också föreslå för nya angränsande forskningsfrågor eller produkter.

9. Referenser

Lista med litteratur, rapporter och andra källor som man refererat till.

Källhänvisningar viktiga för att kunna bedöma din uppgifters autenticitet och de är hjälpsamma för de som är nyfikna på dina uppgifters ursprung och vill lära sig mer.
Om man hittar citat eller teorier från författare i andra böcker en deras egna så skall man endast hänvisa till den sekundära källan som man tagit del av själv.

Det finns många system att ge litteraturhänvisningar men de utgår huvudsakligen från två metoder.

1. Att ge litteraturhänvisningar i den löpande texten, ofta inom parentes eller liknande.
Exempel är: Harvardsystemet och APA.

2. Att med noter/nummer länka till samma not/nummer (längst ner på sidan eller i slutet av dokumentet) där man ger litteraturhänvisningarna.
Exempel är: Oxfordsystemet och Vancouversystemet.

Olika hänvisningssystem

Oxfordsystemet
Enligt Oxfordsystemet så noterar man med ett nummer där man vill ha en källreferens.
Noterna med källreferenserna kan man sen antingen placeras längst ned på sidan, fotnoter, eller i slutet av uppsatsen, så kallade slutnoter.
Typografiskt skrivs notreferensen i upphöjt läge, exempelvis 1 för att hänvisa till den första noten.
Oxfordsystemet är rätt vanligt bland humanister.

Vancouversystemet
Vancouversystemet är ett texthänvisnings metod. Vancouversystemet liknar Oxfordsystemet, men i Vancouversystemet noterar man med en siffra inom hakparentes, till exempel [1] för källa nummer 1 i källförteckningen.
Vancouversystemet är rätt vanlig inom teknik och naturvetenskap, speciellt inom medicin, biomedicin.

IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers eller IEEE (utläses på eng I-triple-E) är en sammanslutning av över 360 000 ingenjörer och vetenskapspersoner från cirka 175 länder. IEEE tillför omkring 30% av världens litteratur inom de elektriska och elektroniska ingenjörs- och datavetenskapliga områdena.
De har sin standard för textanvisningar med fotnoter. Om du vill lära dig mer kan du titta på deras anvisningar. Se kapitel IV D. References på sidan 4 samt, för förkortningar, Appendix III och IV.

MLA
MLA-systemet tillämpas mest inom språk- och litteraturvetenskap.

APA
APA-systemet anger författare-årtal i texten. Det är likt men skiljer sig något från Harvardsystemet.
APA (American Psychological Association) har sedan 1929 givit ut en manual för vetenskapliga rapporter.
Länkar:
http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx
http://www.apastyle.org/
http://linguistics.byu.edu/faculty/henrichsenl/apa/APA01.html

Harvardsystemet
Enligt Harvardsystemet (eng. parenthetic referencing) så anges källor i själva brödtexten inom parentes snarlikt det i APA.
Denna texthänvisning består i allmänhet av en parentes innehållande författarens efternamn, följt av verkets utgivningsår. Vid specifika uppgifter eller vid direkta citat så skall man även skriva med sidnummer.
Texthänvisningens syfte är att peka till en referens. Referenser samlas vanligen i en källförteckning sist i texten och består av mer utförliga bibliografiska beskrivningar av det material som anges i texthänvisningarna. I källförteckningen skrivs referenserna på modellen:
Författare (utgivningsår). “Artikeltitel”, tidskrivsnamn/boktitel, utgivningsort, förlag, volym/utgåva nummer, sidnummer. ISBN.
Harvardsystemet är rätt vanligt bland naturvetare.

Fotnot
Fotnot, not eller slutnot kallas den tilläggsinformation till en text som placeras i en källförteckning efter brödtexten längst ner på sidan eller i slutet av kapitlet eller skriften. Förutom att göra källhänvisningar så kan man även använda fotnoter för att ta upp annan relaterad information, som till exempel hänvisa till diskussioner, ge fylligare information eller att hänvisa till andra delar av dokumentet.

Källförteckning
Källförteckning är en lista över källor (tryckta källor, muntliga källor, filmer, ljudinspelningar eller annan media) som används i uppsatsen. Källförteckningen kan placeras efter varje avsnitt eller allra sist i dokumentet.

Tryckta källor är som namnet förtäljer böcker, tidskrifter, vetenskapliga skrifter och avhandlingar. Termen tryckta källor är idag inte lika självklar att tillämpa då mediautvecklingen har gett oss andra former att bevara texter än litteratur. Att tillägna sig texter innebär inte bara läsning utan avlyssning, film- och , videotittande. Enligt kursplanen i svenska SKOLFS 2000:2 är textbegreppet utvidgat att omfatta även bilder. Tryckta källor kan vara publicerade eller opublicerade, detta ska anges. En opublicerad tryckt källa kan till exempel vara en studentuppsats. Det som främst skiljer opublicerade källor från publicerade är att de ofta bara finns i ett enda exemplar. Detta exemplar finns kanske inte registrerat i någon bibliotekskatalog, exempelvis Libris. Därför måste du i dina referenser noga tala om för läsaren var materialet finns.

Om man hänvisar till en muntlig källa ska man uppge namn, titel/yrke, år, månad och dag samt upplysningen ”muntlig källa”.

Citat.
Kortare citat markeras med citattecken ”” och längre citat markeras genom att bli ett textblock (utan citattecken). Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon annan har sagt. Även stavfel, interpunktion och eventuell kursivering måste vara med.

Kortare citat redovisas inom citationstecken ”” och längre citat brukar vara utbrutet som ett blockcitat, så att det är klart avgränsat från den egna texten. Texten i ett blockcitat har inga citationstecken och särskiljs istället genom att flyttas in ett steg från marginalen. Man kan också minska textstorlek och radavstånd i ett blockcitat.

Om man utlämnar en del av en mening så använder man tre punkter (…) efter varandra för att visa var man utelämnar delar av meningen. Om man utlämnar stycken ur texten använder man tre bindestreck (—-) efter varandra för att visa var man utelämnar delar av text.

Referenser
Allt publicerat material som man gjort hänvisningar till i uppsatsen skall förtecknas i en referenslista i slutet av uppsatsen. Man skall således inte ta med övrig bakgrundsmaterial eller annan material för fortsatt läsning som inte har en hänvisning i uppsatsen. Referenserna presenteras i alfabetisk ordning.

Det kan finnas olika regler, men man skriver referenser vanligtvis i denna ordning – Författarnas namn (Efternamn följt av förnamnens initialer), publiceringsår (inom parentes), titel (skrivet kursivt). Samt förlagsort och förlag.

Referenser till elektroniska källor är i grunden den samma. Informationen kan tas upp i samma ordning samt att man lägger till information som behövs för att källan skall kunna lokaliseras elektroniskt (exempelvis webbadress). Eftersom webbadresser/URL:er ändras, material flyttas och raderas så är det bra att istället använda DOI (Digital Object Identifier) när detta är tillgängligt. Man behöver inte ta med utgivarens namn och geografiska hemvist om detta är detta framgår av författarnamnet, webbadress, eller annan referensinformation. Observera att punkt utelämnas när referensen avslutas med en webbadress.

Man skall ange datum för när materialet hämtades om publiceringstid saknas eller om det är troligt att materialet kan komma att förändras eller uppdateras. För tidskriftsartiklar, böcker och annat material som sannolikt inte kommer att ändras så behöver man inte ange när materialet hämtades.

Exempel på referenser (hämtade från APA-lathund av GU)

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Johansson, B., & Svedner, P. O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen: Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Løkensgard Hoel, T. (2010). Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, B. (2008). Den goda måltiden: Berättelser om mat och ätande i Vi föräldrar och Kamratposten 1969-2007 (CFK-rapport, 2008:03). Göteborg: Centrum för konsumentvetenskap, Göteborgs universitet.

Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/142368

Innocenti, T. (2011, 15 maj). Kåren – studentens röst. Göteborgs Posten. Hämtad 2012-02-03, från http://www.gp.se/jobbstudier/1.624868-karen-studentens-rost

Bilagor

Bilagorna bistår med information som är relevant men som läsaren inte behöver i rapporten för att fortfarande kunna följa resonemanget. Illustrationer och diagram som underlättar läsarens förståelse av texten i rapportens huvuddel skall också finnas i rapportens huvuddel och inte komma i form av bilaga. Redigera bort onödig information från bilagorna. Ta bort eller anonymisera känsligt material i bilagorna. Bilagorna placeras sist i rapporten och numreras för sig för att särskiljas från den övriga rapporten, exempelvis kan man använda bokstäver (Bilaga D) eller romerska siffror (Bilaga IV).

Det kan finnas olika åsikter vad exakt man bör ta med som bilagor, så kontrollera utbildningens anvisningar. Men här är två saker som du bör ha i åtanke. Håll koll på vad du i uppsatsen har nämnt skall finnas i bilagorna. Vilket material är det troligt att en examinator vill se, men som inte är viktigt nog för att finnas med i själva uppsatsen. Exempel på material som kan förekomma i bilagedelen.

Intervjuformulär
Längre detaljerade metodbeskrivningar
Längre resultatredovisningar
Större tabeller
Omfattande beräkningar
Listor
Programkod
Diagram
Broschyrer
Illustrationer
Ritningar
Tidplan
Budget/utfall
Index
Ordlista

Om din rapport innehåller bilagor skall du ha en bilageförteckning i rapporten.  Bilageförteckningen placerar du efter de andra förteckningarna (t.ex. innehållsförteckning, figurförteckning, tabellförteckning).

Referenser

En referens är när man påvisar att man kan vinna förståelse av ett objekt genom dess koppling till ett annat objekt. I en uppsats är referenser de hänvisningar man ger till externa källor.

Representativt urval

Ett urval som i viktiga avseenden är likt den population undersökningsgruppen är tänkt att representera.

Till exempel att de delar attribut som som kön och ålder för grupper av individer eller bransch och storlek för grupper av företag.

Respondent

Respondent (latin, ‘den som svarar’) är benämningen för författaren som svarar på frågor och tankar om sin uppsats/avhandling under oppositionen.

Resultatredovisning

Undersökningarnas resultat skall sammanställas, struktureras och redovisas på ett logiskt sätt som ger en klar bild av resultaten.

Det finns en mängd olika metoder för att presentera och illustrera resultatens data som till exempel tabeller, diagram, flödesscheman, kartor eller matriser.

Sekundärkälla

När man omnämner något ur källa A som man lärt sig om från källa B så är källa B en sekundär källa.

I ett sådant fall så hänvisar man till sin sekundära källa (källa B) eftersom det är den källan man tagit sin information från.

Slutsatser

Uppsatsen måste innehålla en slutsats eller sammanfattning av uppsatsens resultat.

Här redovisar man intressanta bitar från uppsatsen och summerar sina upptäckter samt presenterar och argumenterar för sina slutsatser.

Alternativt kan man ha en sammanfattande diskussion av det man tidigare nämnt i analysen. I denna del får man inte presentera nya fakta.

Specifikationen

Innan du kan påbörja ditt examensarbete så krävs att specifikationen på ditt examensarbete blir godkänd. Specifikationen kan ses som ett “kontrakt” mellan student, handledare och institutionen/programmet och skall vara framtagen av uppdragsgivaren och studenten tillsammans.

I specifikationen beskriver man till exempel titel, bakgrund, uppgiftsbeskrivning, tillvägagångssätt , avgränsningar och tidsplan.

Syfte

Bakgrundsförklaring som ger en bild av varför frågeställningarna blir ställda och varför uppsatsen skrivs. Syftet kan vara av karaktären: beskrivande, normativt, förklarande, förståelseinriktat eller teoriutvecklande.

Oftast kombinerar man flera typer av syften i en uppsats. Exempelvis, ”Hur behandlas cancersjuka barn i Sverige (beskrivande) och hur bör behandlingen se ut (normativt)” eller ”Hur upplever konsulter konkurrensen inom försäkringsmarknaden (förståelseinriktat) och hur kan detta ställas mot Porters fem-krafts modell (teoriutvecklande)”.

Tabellförteckning

En lista med beskrivning på alla tabeller som finns med i uppsatsen.

Teori

Det grekiska ordet theoria, betyder “att titta på, vara medveten om, åskåda”, hänvisar till att grubbla och spekulera, i motsats till att handla och agera.

En teori kan kallas för en akademisk tankekonstruktion, en modell byggd av hypoteser som är ansedd att föreslå en förklaring av empiriska fenomen.

Teorin ger en förklaring till hur saker och ting hänger ihop. Uppsatsens teori används som bollplank i uppsatsens analysavsnitt där man kan visa på korrekta och inkorrekta antaganden.

Trail and error

En metod som kan användas för problemlösning, reparation, justering eller inlärning. Man testar olika alternativ och i förloppet eliminerar man undan de alternativ som inte fungerar tills dess att man hittar det alternativet som passar bäst.

Man kan till exempel testa olika hypoteser till dess att man hittar den som bäst stämmer mot verkligheten. Det är samma princip som ligger bakom det naturliga urvalet inom evolutionsteorin.

Transkription

Transkription är en skriftlig överföring. Om man till exempel vill göra en transkription av en inspelad intervju så nedtecknar man det som sägs i intervjun.

Tratteknik

Tratt-teknik är då man börjar diskutera ett ämne på ett mer allmänt övergripande sätt för att sedan leda diskussion mot mer specifika frågor.

Tratt-teknik används främst under intervjuer när man vill för att det skall kännas mer som ett naturligt samtal och man kan lyfta fram mer specifika eller mer känsloladdade frågor efter hand.

Tryckta källor

Tryckta källor är som namnet förtäljer böcker, tidskrifter, vetenskapliga skrifter och avhandlingar. Termen tryckta källor är idag inte lika självklar att tillämpa då mediautvecklingen har gett oss andra former att bevara texter än litteratur.

Att tillägna sig texter innebär inte bara läsning utan avlyssning, film- och , videotittande. Enligt kursplanen i svenska SKOLFS 2000:2 är textbegreppet utvidgat att omfatta även bilder.

Tryckta källor kan vara publicerade eller opublicerade, detta ska anges. En opublicerad tryckt källa kan till exempel vara en studentuppsats. Det som främst skiljer opublicerade källor från publicerade är att de ofta bara finns i ett enda exemplar. Detta exemplar finns kanske inte registrerat i någon bibliotekskatalog, exempelvis Libris. Därför måste du i dina referenser noga tala om för läsaren var materialet finns.

Uppsatsmall

Uppsatsmallen är en mall som skall hjälpa dig att strukturera din uppsats.

Uppsök

Uppsök är en tjänst från Libris (de svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotekens söktjänst) där du finna examensarbeten och uppsatser i fulltext som skrivs på svenska universitet och högskolor. Alla svenska högskolor och universitet deltar dock inte i Uppsök.

Validitet

Validatet är i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta. Till exempel så skall mätningen inte störas av faktorer som kan skada dess trovärdighet (intern validatet) och så skall mätningen vara generaliserbara till andra situationer (extern validatet).

Validatet är inte det samma som reliabilitet, ett test kan ha hög validitet och låg reliabilitet och tvärt om. Reliabilitet avser tillförlitligheten i en mätning. Termerna validitet och reliabilitet är begrepp som man använder sig av i kvantitativ forskning.

Vancouversystemet

Vancouversystemet är ett texthänvisnings metod. Vancouversystemet liknar Oxfordsystemet, men i Vancouversystemet noterar man med en siffra inom hakparentes, till exempel [1] för källa nummer 1 i källförteckningen. Vancouversystemet är rätt vanlig inom teknik och naturvetenskap, speciellt inom medicin, biomedicin.

Verifiera

Bestyrka riktigheten av något.

Y-uppsats

Y-uppsats är ett examensarbete som leder till en yrkesexamen.