Examensarbete

Viktiga egenskaper i den akademiska världen är nyfikenhet, självständigt tänkande och ett undersökande och kritiskt reflekterande förhållningssätt. Detta är egenskaper som de studerande har möjlighet att kultivera i det självständiga examensarbetet.

Varje kurs har en kursplan för examensarbete på grundnivå och en för avancerad nivå. Examensarbetet är ett självständigt arbete där studenten med vetenskapliga ambitioner tar sig an en noga formulerad uppgift som skall leda till kunskapsutveckling inom utbildningens verksamhetsområde. Uppgiften kan vara att arbeta med en forskningsfråga eller att utveckla en produkt som har relevans för professionen. Examensarbetet kan utföras på institutionen eller i samarbete med ett företag, en myndighet eller en organisation.

Examensarbetets syfte är att visa att studenten kan…

…tillämpa sina akademiska kunskaper och färdigheter.
…författa en längre sammanhållen vetenskaplig text.
…verbalt presentera ett större arbete.
…kritiskt granska och diskutera ett framlagt vetenskapligt arbete.

Dessutom får studenten erfarenhet av självständigt arbete och får gå igenom forskningsprocessens olika steg, dess teorier och metoder. Det är en möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ett visst område samt ett tillfälle att visa upp och diskutera ett eget arbete och egna tankegångar. En uppsats är ett sätt att profilera sig inför arbetslivet och kan ge bidrag till samhälle och näringsliv. Varje ny uppsats är också ett bidrag till den totala forskningen.

Något som vi kommer upprepa här är att det finns olika behov av former för olika examensarbeten. Först och främst skall du ta reda på vilka regler som gäller på din institution för examensarbeten. Lägg gärna lite tid till att studera tidigare gjorda rapporter på din utbildning för tips och idéer. Det här är bara en allmän guide för att skriva uppsatser där vi vill ge dig tips och förklara olika moment.