Planera ditt examensarbete i god tid.

Som student förväntas du föra kontakten med din uppdragsgivare (institutionen, företag, myndighet eller organisation) och tillsammans med denna hitta ett lämpligt ämne för examensarbetet. Det bör även diskutera inriktningen och omfattningen med examinator eller annan lämplig lärare. Innan examensarbetet påbörjas så ska du anmäla ditt examensarbete enligt utbildningens anvisning och den skall godkännas av examinator och handledare. Examinatorn bedömer vad som är tillräckliga förkunskaper för att du skall kunna påbörja examensarbetet.

Vanligtvis ingår ingen ekonomisk ersättning för examensarbete. Eventuell ersättning är en fråga mellan studenten och uppdragsgivaren. I vissa fall kan man göra examensarbete tillsammans med en annan student. Handledaren väljs med hänsyn till ditt examensarbetes ämne. Handledarens uppgift är att bistå och vägleda dig under examensarbetet. Utförs examensarbetet för en extern uppdragsgivare så utses en kontaktperson hos uppdragsgivaren som fungerar som handledare i frågor som rör uppdragsgivaren och dess verksamhet. Det är slutligen examinatorn som bedömer och avgör om examensarbetet blir godkänt.

Med en bra planering kan du undvika en mängd problem. Först och främst så behöver du hitta en forskningsuppgift som ingår i utbildningens ämnesområden. Sen behövs en plan för hur du skall utöva ditt forskningsarbete. Utövar forskningsarbetet så behöver man också planera praktiska saker som tid för tryckning av rapporten, presentationsförberedelser och liknande. Ha i åtanke att planeringen kan behöva revideras under arbetet och skapa utrymme för lite flexibilitet. Forskning och utveckling innebär ofta att man inte riktigt vet vad man har att vänta sig.

Förberedelser inför rapportskrivningen

Beskriv examensarbetets syfte i en eller två meningar. Det är viktigt att du klart och distinkt formulerar syftet då den ger riktningen för hela ditt arbete. Utifrån syftet kan man formulera ytterligare frågeställningar för att underlätta det fortsätta arbetet. Med en klar bild av ditt mål så blir det lättare att förstå hur varje enskild del av texten skall bistå helheten. För att skriva en sammanhållen text med logisk struktur och utan överflödig information, så hjälper det att ha en klar bild av vad du vill framhäva.

Studera andras uppsatser

Titta gärna uppsatser gjorda av tidigare studenter på din utbildning för att få idéer. Det kan hjälpa dig med att välja en egen forskningsfråga, för att planera arbetsstrategier eller att hitta ett bra upplägg eller stil för din rapport.
I Libris söktjänst Uppsök så kan du hitta en en mängd uppsatser. Uppsök

Uppsatsmall

Det är viktigt att rapporten ser professionell ut och att all text följer samma mall. Med form eller mall för texten så menar vi teckensnitt för rubriker och brödtext, marginaler, radavstånd etc. Titta på tidigare rapporter för att hitta förslag till upplägg och stil. Du skall naturligtvis utgå från de regler och riktlinjer som gäller för din institution och din utbildning. Uppsatsen måste följa utbildningen uppsatsmall eller riktlinjer för typografi i första hand. Titel-sidan brukar vara den del som är mest strikt reglerad.

Upplägg

Med upplägg eller disposition för uppsatsen så menar vi hur vi delar upp och ordnar uppsatsen i olika avsnitt. Det är bra att ha en idé från start hur du vill strukturera din rapport även om strukturen sannolikt kommer behöva ändras under arbetets gång. Vi kommer använda detta exempel av upplägg när vi går in vilka olika delar en uppsats kan ha.

Exempel på upplägg

Titelsida
Sammanfattning
Innehållsförteckning
Figurförteckning
Tabellförteckning
Bilageförteckning
Förord
1. Introduktion
1.1 Syfte & Frågeställningar
1.2 Avgränsningar
1.3 Rapportöversikt
2. Bakgrund
3. Teori
4. Metod
5. Resultat
6. Metoddiskussion
7. Diskussion
8. Slutsatser
9. Referenser
Bilagor

Planeringsrapport

Examensarbetet inleds med en planeringsfas där syftet och ramarna för arbetet planeras i samråd med uppdragsgivare och handledare. Den fastställda planeringen redovisas i en planeringsrapport som ska omfatta:

Arbetsuppgift

Målet/syftet med arbetet. Arbetsuppgiften skall vara väl definerad och avgränsad.

Tillvägagångssätt

Du behöver planera hur och var det faktiska arbetet skall ske. Vilka teorier man utgår ifrån, hur man samlar in information, metoder för arbete och undersökningar samt hur man avser att behandla resultaten.

Handledning

Klargör tidigt respektive parters förväntningar av varandra och kom överens om formen för handledningen. Kanske fungerar det bra att träffas vid behov eller så kanske man föredrar regelbundna möten.

Tidsplan

Om man är oförsiktig kan man lätt hamna i tidsnöd.  Skaffa dig på ett tidigt stadium en uppfattning om hur lång tid som finns tillgängligt för varje delmål. Ett Gantt-schema är en praktisk form att skriva en tidsplan.