Högskolan A-Ö

Vilsen bland nya ord? Kåren, Nation och Akademisk kvart.

 A

Akademisk kvart
En tradition på universitet att starta undervisningen en kvart efter hel timme.
Används oftast inte längre så kolla upp det innan du tar en kvarts extra rast.

Avhandling
Större vetenskaplig skrift oftast för licentiat- eller doktorsexamen.

B
Basår
Behörighetsgivande förutbildning för bl a tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningar.

Betyg
År 2007 infördes en sjugradig betygskala, A till F, vid Sveriges högskolor och universitet.

C
Centrumbildning
Fristående eller institutionsanknuten arbetsenhet med forsknings- och
utbildningsverksamhet inom ett specifikt kompetensområde, oftast på uppdragsbasis.

CSN
Centrala studiestödsnämnden beslutar om och betalar ut studiemedel.

D
Dekanus
Ordförande i fakultetsnämnd.

Delkurs
Mindre avsnitt inom kurs utan egen kursplan och för vilken kursbevis inte utfärdas.

Disciplin
Ämnesområde avgränsat genom likartade frågeställningar och forskningsmetoder.

Disciplinnämnd
Nämnd som handlägger frågor om disciplinära åtgärder (t ex avstängning) vid
användning av otillåtna hjälpmedel (“fusk”), störande av undervisning eller i bibliotek.

Distanskurs
Kurs med undervisning huvudsakligen per korrespondens, vanligen
kompletterad med koncentrationsundervisning.

Doktor
Titel för person som avlagt doktorsexamen eller uppnått doktorsgrad.

Doktorsavhandling
Vetenskaplig skrift utarbetad och framlagd för avläggande av doktorsexamen.

Doktorsexamen
För doktorsexamen krävs en doktorsavhandling om minst 120 högskolepoäng samt en avklarad forskarutbildning om 240 högskolepoäng.

E
Examen
Avslutning av en utbildning, ibland i förening med att viss titel erhålles,
t ex filosofie magister, civilingenjör.

Examinator
Lärare som genomför examination.

F
Fakultet
Naturligen sammanhörande grupp av ämnen och vetenskapsområden
vid universitet, t ex medicinsk fakultet.

Forskarutbildning
Utbildning som bygger på högskolestudier i forskningsämnet och är bestående av
bl a en forskningsuppgift redovisad i en avhandling.

Föreläsning
Muntlig framställning av avgränsat vetenskapligt område, särskilt som undervisningsform inom högskolan.

G
Gasque
Större studentfest med mat och dans.

Grundforskning
Systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer utan
någon bestämd tillämpning i sikte.

Grundutbildning
Grundläggande akademisk utbildning inom ett visst område.

H
Halvfartskurs
Det är inte ovanligt att man läser två kurser på halvfart samtidigt i en helfarts studietakt.
Man läser kursen på halvfart helt enkelt.

Handledare
Person som ger hjälp och anvisningar till studenter och doktorander,
särskilt vad gäller utarbetande av uppsatser och avhandlingar; även om person
med likartade uppgifter i förhållande till t ex lärarstuderandes skolförlagdapraktik.

Helfartskurs
30 högskolepoäng per termin uppdelat på kurser löpande efter varandra.

Högskola
Läroanstalt för högre utbildning och forskning, där det i princip krävs avslutade
gymnasiestudier för att komma in.

Högskoleexamen
En högskoleexamen kan avläggas efter högskolestudier motsvarande minst två års heltidsstudier eller minst 120 högskolepoäng. Inriktningen bestäms av den högskola som ger utbildningen.

Högskoleprovet
Genomförs två gånger per år. Vem som helst kan göra det,
hur många gånger som helst, och resultatet används för att söka till högskolan.

I
Institution
Arbetsenhet med utbildning och forskning inom ett ämnesområde.

J
Jobb
Många studenter jobbar extra för att bättra på ekonomin.
Men om man tar studiemedel gäller det att hålla koll på CSN:s gränser för hur mycket man får tjäna.

K
Kandidatexamen
Lägre akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng varav 90 p inom ett ämne inklusive en uppsats om 15 p.

Kurs
Viss kunskapsmängd som inhämtas under given tidsperiod och i enlighet
med de förutsättningar som anges i kursplan och för vilken kursbevis kan utfärdas.

Kursplan
Dokument som anger omfång, nivå, syfte, innehåll, förkunskaper,
bedömningsformer mm för kurs inom högskolan.

Kursutvärdering
Noggrann bedömning av måluppfyllande, kvalitet mm på viss kurs eller delkurs.

Kåren
Studenternas egen förening som jobbar för studenternas bästa, till exempel i utbildningsfrågor och sociala frågor. Den 1 juli 2010 upphörde kårobligatoriet och medlemskap i studentkåren blev frivilligt.

L
Ladok
Datasystemet där alla studieresultat registreras.
Masterutbildning Vänder sig till den som redan har en examen på grund läggande nivå och vill läsa vidare

Läsår
Tidsperiod om ca 40 veckor då allmän undervisning och examination pågår (vid svenska universitet som regel från ca v 35 till ca v 23.

M
Magisterexamen
En akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. Minst 30 högskolepoäng skall vara fördjupning inom huvudområdet för utbildningen och av dessa skall minst 15 högskolepoäng utgöras av ett självständigt arbete – examensarbete. Utöver detta krävs avlagd kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng

Mentor
Person som har hand om yngre persons uppfostran och utbildning;
särskilt om akademisk lärare med likartad roll i förhållande till studenter och doktorander.

N
Nation
Ett slags studentföreningar uppkallade efter ett geografiskt område som finns på vissa universitetsorter,
framför allt Lund och Uppsala. Ordnar fester, har studentbostäder med mera.

O
Omtentamen
Ett andra tentamenstillfälle relativt nära viss kurs; även mer generellt om annat tentamenstillfälle,
i synnerhet om förnyad tentamen när man tidigare underkänts på kursen.

Opponent
Någon som har till uppgift att granska och kritisera en uppsats eller avhandling.

P
Pedagogik
Vetenskapen om uppfostran och undervisning.

Platsgaranti
Innebär att en kurs tar emot alla behöriga sökande som anmält sig i rätt tid.

Professor
Titel för den högsta lärartjänsten vid universitet och högskola.

Q
Quarnevalen
Ett av alla studentevenemang i landet. Cortègen, Squvalp, Lundakarnevalen och Forsränningen är andra klassiker.
Missa inte chansen att vara med!

R
Registrering
När du blivit antagen till en kurs måste du registrera dig hos den institution som du ska läsa vid.

Registrator
Tjänsteman som tar emot och i ett offentligt register förtecknar in- och utgående dokument vid offentlig myndighet.

Rektor
Chef för universitet eller högskola och ordförande i dess styrelse; förordnas av regeringen för viss tid efter förslag från högskolestyrelsen.

S
Seminarium
Vid akademisk utbildning undervisning i gruppform, vanligen kring ett vetenskapligt problem
eller dylikt och med krav på aktivt deltagande från alla närvarande.

Sittning
Inledande del av fest då man sitter till bords.

Studierektor
Lärare med uppdrag att leda utbildningen inom en institution.

Studietakt
Den takt med vilken en utbildning ges. Vanligast är helfart och halvfart.

T
Tentamen
Formell prövning av inhämtade kunskaper på ett begränsat område, främst inom akademisk utbildning.

Termin
Läsåret är uppdelat i två terminer. Varje termin är cirka 20 veckor lång och ger
30 högskolepoäng. Höstterminen pågår från omkring den 1 september till omkring
den 20 januari och vårterminen från omkring den 20 januari till i början av juni.

Tvärvetenskap
Vetenskap som spänner över flera traditionella ämnesområden.

U
Universitet
Institution som inom de viktigaste, traditionella kunskapsområdena bedriver
forskning och anordnar högre utbildning för vilken det krävs gymnasiekompetens.

Universitetsbibliotek
Särskilt inrättat bibliotek som svarar för biblioteksservice inom universitets utbildnings- och forskningsområden.

Utbildningsledare
Titel för den inom ett fakultetskansli ansvariga för ett eller flera utbildningsprogram eller grupp av ämnen.

Utbildningsnämnd
Nämnd som svarar för utbildningsfrågor inom del av fakultet.

Utbildningsplan
Dokument som anger omfattning, uppläggning och förkunskapskrav för utbildningsprogram.

Utbildningsprogram
Mer eller mindre fast kombination av kurser ledande till viss examen ofta med inriktning
mot en yrkesverksamhet, t ex som grundskollärare.

V
Vetenskapsområde
Sedan 1999 delas forskning och utbildning in i fyra olika vetenskapsområden:
humanistisk- samhällsvetenskapligt, tekniskt, naturvetenskapligt och medicinskt.

X
X-jobb
Slang för examensarbete, som genomförs som avslutning på en del utbildningar.

Y
Yrkesexamen
För utbildningar som leder fram till vissa yrken, ofta sådana som kräver viss behörighet eller legitimation, utfärdas yrkesexamen.

Z
Zzz
Olämpligt ljud vid föreläsningar och seminarier. Undvik genom att sova ordentligt om nätterna.

Å
Ångest
Känsla som förknippas med tentor och dylikt. Slipp detta genom att plugga ordentligt. Om det inte hjälper, kontakta studenthälsan.

Ä
Ärlighet
Absolut nödvändigt vid universitet och högskolor.
Förra året stängdes 398 studenter av från sina studier efter fusk.
Lärosätena använder datorprogram för att avslöja plagiat och kopiering från nätet.

Ö
Överliggare
Någon som varit inskriven vid ett universitet under lång tid utan att fullborda sina studier och avlägga examen.