Utöver rapportskrivningen

Utöver rapportskrivning informera dig vilka procedurer och scheman som gäller för inlämning av uppsats, auskultationer, opposition och framläggning för din utbildning. I proceduren går din uppsats igenom plagiat kontroll, elektronisk lagring i form av pdf-dokument samt utskriven för opponenter, andra intresserade och examinator.

Auskultation

Med auskultation innebär att man auskulterar (närvarar) vid framläggningar av andras examensarbeten. Auskultationerna ska vara lärande för dig inför dina egna examensarbeten, framläggningar och opponeringar. Informera dig om hur många auskultationer du behöver genomgå och inom vilken tidsram.

Opposition

Under oppositionen eller i mer dagligt tal opponeringen så skall du som opponent delta i en diskussion om någon annans examensarbete. En eller flera studenter tar rollen som opponenter och uppsatsförfattaren tar rollen som respondent. Syftet med oppositionen är att kritiskt granska uppsatsen och dess vetenskapliga värde i en diskussion mellan opponent och respondent. Opponenten sammanfattar respondentens viktigaste bidrag till vetenskapen, beskriver arbetets relation till forskningsfronten, ställer frågor om sådant som behöver förtydligas och ger ett sammanfattande omdöme.

Ämnen som kan komma upp i oppositionen kan tex vara…
Hur tydligt syftet är beskrivet, vad frågeställningen är, valet av undersökningar?
Hur väl metoderna är beskrivna och lämpligheten av metoderna.
Hur väl knyts frågeställningarna i början ihop med slutsatserna och slut diskussionen?
Är slutsatserna rimliga med tanke på resultaten?
Är källorna trovärdiga eller diversifierade?
En opposition genomförs i regel på ett examensarbete med samma akademiska nivå som man själv skriver ett examensarbete på.
Det är examinatorn/handledaren för det exjobb ni opponerar på  som bedömer om oppositionen är tillräckligt väl utförd.

Framläggning

När din rapport är godkänd för framläggning skall du enligt utbildningens anvisningar ordna rapport till handledare och till de opponenter som du ska bemöta.
Följ din utbildnings specifika anvisningar för tider och procedur. Såväl presentation som opposition bedöms av examinator.

I sin framläggning ska man presentera sitt arbete och besvara frågor från opponenterna och andra seminariedeltagare.
Den muntliga presentationen ska vara så utförlig att även de som inte har läst examensarbetet kan förstå.
Lyft fram det som du tycker är väsentligt och nämn det du tycker är ointressant så kortfattat som möjligt.
I diskussionen får man användbara synpunkter hur rapporten kan förbättras och nyttiga lärdomar inför kommande uppsatser.

Om examensarbete gjorts på ett företag eller hos annan extern uppdragsgivare så vill denna vanligtvis att studenten även presenterar sitt examensarbete hos dem.

Efter eventuella korrigeringar och kompletteringar som resultat av framläggningen lämnas rapporten till examinatorn för slutligt godkännande.

Reflektion

I vissa utbildningar tillkommer ett moment där man skriver ett dokument med reflektioner om examensarbetet. Det kan vara hur exjobbet relaterar till målen i utbildningen, tankar om genomförandet och om vilka kunskaper som fordrades.