Vad är en högskoleutbildning?

Plugga kurser eller program. Grund- och avancerad nivå. Kandidat- magister och masterexamen

I Juli 2007 införde Sverige ett nytt ubildningssystem, Högskolereformen 2007. Det är en anpassning av den högre utbildningen till ett gemensamt europeiskt system i enlighet med den så kallade Bolognamodellen.

60 högskolepoäng, ett läsår

På universitet och högskolor räknas studieprestationer från och med höstterminen 2007 i högskolepoäng. Ett helt studieår om 40 veckor räknas som 60 högskolepoäng – alltså 20 veckor och 30 högskolepoäng per termin om du studerar heltid. Antalet timmar i veckan som du har lärarledd undervisning varierar men man utgår från att en heltidsstuderande behöver ägna ungefär 40 timmar per vecka åt studierna. Du kan maximalt bli antagen till 45 högskolepoäng per termin och det betyder för de flesta studenter mer än heltidssysselsättning.

Kurser

All högskoleutbildning bygger på kurser. En kurs behandlar ofta ett avgränsat ämne. Istället för att välja att studera på ett program kan du välja att läsa kurser och själv kombinera dessa till en examen. Det är då viktigt att först reda ut vad som krävs för en specifik examen. De flesta akademiska kurserna omfattar mellan 7,5 och 30 högskolepoäng och du söker normalt kurser för en termin i taget. Varje kurs innehåller minst en examination som kan vara av olika slag; hemtentamen, muntlig, tentamen, tentamen kombinerat med projekt eller arbete. Hur många högskolepoäng varje examination omfattar och hur ofta du examineras varierar mellan olika kurser. Många kurser i högskolans utbildningsutbud bygger på varandra och du måste därför först läsa A-kursen i ett ämne för att bli behörig att läsa B-kursen och så vidare.

Program

Ett program är sammansatt av olika kurser. Undervisningen planeras i de flesta fall av lärarlag vilket borgar för en bredd och djup i utbildningen. Programmen på grundnivå är treåriga och leder till en kandidatexamen inom något av högskolans huvudområden. Till många program söker och antas du redan från början till en viss inriktning. Det framgår av examensbeviset vilket program du har studerat. Programmen på avancerad nivå är ettåriga magisterprogram eller tvååriga masterprogram. För att antas till ett program på avancerad nivå krävs att du först uppfyller kraven för en kandidatexamen. En utbildning på avancerad nivå ger inblick i aktuell forskning samtidigt som den förbereder dig för ett kommande arbetsliv. En masterexamen är även internationellt jämförbar vilket ger ökade möjlighet till såväl vidare utbildning som internationellt arbete.

Nätbaserad distansutbildning

Kurser och program kan ges på distans över internet. Det betyder att du som student har ditt ”klassrum” på webben. Nätbaserade studier är ofta mer flexibla och inte lika bundna till tid och plats som kurser och program på campus. Arbetsuppgifter och annat som du behöver för att fullfölja kursen eller programmet kommer du åt via ett nätbaserat kursverktyg. Där samarbetar och diskuterar du med andra kursdeltagare och med läraren. Examinationen kan ske via grupparbeten och/eller enskilda insatser. Du söker distansutbildningar på samma sätt som du söker till övriga utbildningar. För att gå en nätbaserad distansutbildning behövs en viss datorvana och en dator med internetuppkoppling.

Utbildning på olika nivåer och examen

Utbildning på grund– och avancerad nivå.
Utbildningen på grundnivå ges i form av treåriga kandidatprogram (180 högskolepoäng) samt fristående kurser. Utbildningen på avancerad nivå ges i form av ettåriga magisterprogram (60 högskolepoäng) och tvååriga masterprogram (120 högskolepoäng) samt fristående kurser.

Examensbeviset är ett kvitto på din utbildning som visar inom vilket område och till vilken nivå du har studerat. Man skiljer på generell examen och yrkesexamen. En generell examen är inte kopplad till ett specifikt yrke men är ofta en viktig merit när du söker arbete. Vissa yrken kräver en särskild legitimation eller behörighet, och de utbildningar som leder till dessa ger en yrkesexamen. Både programstudier och kursstudier kan leda till en examen. Så länge du uppfyller examenskraven kan du själv kombinera fristående kurser och sätta samman din egen examen. En examen baserad på fristående kurser är lika mycket värd som en examen baserad på programstudier. Det finns undantag som lärarexamen som kräver programstudier och huvudområden som endast ges inom program. Examensbeviset består av ett diplom samt en förteckning över de kurser som ingår i din examen.

Kandidatexamen

En kandidatexamen är en generell examen på grundnivå. Den omfattar 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng i ett huvudområde (tidigare kallat huvudämne) med successiv fördjupning inom området. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå.

Magisterexamen

En magisterexamen är en generell examen på avancerad nivå. Den omfattar 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå. För att få en magisterexamen krävs att du först har avlagt en kandidatexamen.

Masterexamen

En masterexamen är en generell examen på avancerad nivå. Den omfattar 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng ingå. För att få en masterexamen krävs att du först har avlagt en kandidatexamen.