Anmälan och antagning till högskola och universitet i Sverige

Hur ser antagningsprocessen ut? Var söker jag till högskolan?

Webbanmälan

Första gången du söker på antagning.se skapar du ett användarkonto. Därefter söker du fram de kurser och program som du är intresserad av, och prioriterar anmälningsalternativen, det du helst vill läsa placerar du först och så vidare. Det viktigt hur du prioriterar utbildningarna. När du har skapat ett användarkonto skickas en pinkod till din folkbokföringsadress. Med pinkoden bekräftar du din användaridentitet och därefter kommer du på antagning.se att kunna följa din anmälan, läsa kontrollbesked samt läsa och svara på antagningsbeskedet. Du som har sökt via antagning.se tidigare ska inte skapa ett nytt konto utan använda samma lösenord som tidigare.

Endast en anmälan

Du gör bara en anmälan även om du söker både program och kurser och även om du söker till flera olika högskolor/universitet. När du antagits till 45 högskolepoäng stryks du från lägre prioriterade alternativ så det är mycket viktigt hur du prioriterar alternativen i din anmälan. Du kan till exempel antas till en heltidsutbildning på 30 högskolepoäng samt ytterligare en kurs om 15 högskolepoäng alternativt två om 7,5 högskolepoäng. Att läsa 30 högskolepoäng per termin räknas som heltidsstudier och att antas till ett program på helfart räknas som att antas till 30 högskolepoäng.

Vad ska bifogas i anmälan?

För att din anmälan ska kunna bedömas behövs bevittnade kopior av gymnasiebetyg eller motsvarande samt eventuellt andra handlingar för behörighetsprövning och meritvärdering. Slutbetyg som rapporterats till den nationella betygsdatabasen samt högskoleprovsresultat hämtas automatiskt. Även akademiska meriter som rapporterats till Ladok hämtas när du gjort din anmälan. Betyg från komvux, intyg över andra utbildningar samt intyg för att styrka arbetslivserfarenhet måste du själv skicka in i samband med din anmälan. Du kommer att kunna logga in och se dina registrerade meriter på antagning.se efter att du har bekräftat din användaridentitet. De uppgifter som rör din anmälan samt preliminära bedömningar meddelas dig även i så kallade kontrollbesked. Om du anmält dig på webben får du ett meddelande per e-post om att du ska logga in på antagning.se och kontrollera uppgifterna. Om du anmält dig per post får du kontrolluppgifterna i ett brev. Läs kontrolluppgifterna mycket noga för att se om några uppgifter saknas! I kontrollbeskedet framgår vilket datum du senast ska skicka in de handlingar som eventuellt saknas. Du behöver bara skicka in handlingar som inte redan finns i registret. Handlingarna ska skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund.

Antagningsbesked

Urval

Genom de nya reglerna (2010) kommer de sökande som söker på grundval av betyg att delas in i olika kvotgrupper.

  • Grupp 1 (BI) kallas direktgruppen och innefattar dem söker direkt på sina slutbetyg från gymnasiet. Även de vars gymnasiepoäng till två tredjedelar kommer från Komvux hamnar i direktgruppen.
  • Grupp 2 (BII) kallas kompletteringsgruppen och innefattar alla elever som förbättrat sina betyg på Komvux.

Har man gjort högskoleprovet söker man även på detta och denna urvalsgrupp kallas HP. Cirka en tredjedel av alla antagna till högskolan i Sverige kommer in genom denna urvalsgrupp.
Här finns en lista med samtliga urvalsgrupper.

Första urvalet

På antagning.nu kommer du som anmält dig på webben kunna läsa och svara på ditt antagningsbesked. Du som har skickat en pappersanmälan får beskedet per post. Du som söker till höstterminen får beskedet i mitten av juli och du som söker till vårterminen får beskedet i mitten av december. På antagningsbeskedet ser du om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken. Alla som är behöriga men som inte har blivit antagna reservplaceras på beskedet framgår då vilken reservplats du har och hur många antagna det finns i urvalsgruppen. Observera att du måste svara för att behålla din plats. Det gäller både dig som är antagen och dig som är reservplacerad. Vilket datum du senast måste svara för att behålla din plats till höst- respektive vårterminen publiceras på antagning.se. Du som har anmält dig på webben svarar på antagning.se, medan du som har anmält dig per post får ett svarskort som du ska skicka in per post. Ditt svarskort måste då ha inkommit senast sista svarsdag. Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 högskolepoäng. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 högskolepoäng. Observera att du redan när du söker ska prioritera utbildningsalternativen när du antagits till 45 högskolepoäng stryks lägre prioriterade alternativ. Tackar du ja till för många högskolepoäng stryks alternativen nedifrån enligt den prioritetsordning du gjorde på din anmälan.

Andra urvalet

Efter sista svarsdag görs ett andra urval och du får ett andra antagningsbesked. I det andra antagningsbeskedet framgår om du har blivit antagen till en utbildning där du tidigare varit reservplacerad alternativt ditt nya reservnummer. Observera att poänggränsen gör att om du i det andra urvalet blir antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ, kan du komma att strykas från ett lägre prioriterat alternativ som du var antagen till i det första urvalet.

Reservantagning

Efter det andra urvalet finns det en viss chans att komma in på en utbildning genom reservantagning. Om någon tackat nej till sin utbildning så blir reservantagning aktuellt. Då kontaktar högskolorna reserver i tur och ordning utifrån urvalsresultatet och erbjuder dem plats.

Masterexamen

En masterexamen är en generell examen på avancerad nivå. Den omfattar 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng ingå. För att få en masterexamen krävs att du först har avlagt en kandidatexamen.